Vedtægter for Jyder Mod Overflødige Motorveje

Vedtaget på JMOM årsmødet marts 2010

1. Formål

  1. At sætte fokus på konsekvenserne af motorvejsbyggeri, og komme med transportmæssige alternativer der tilgodeser miljø og sundhed.
  2. At styrke den trafikpolitiske debat i offentligheden og sætte den nationale trafikplanlægning ind i et overordnet internationalt og miljømæssigt perspektiv.
  3. At tage kontakt til og samarbejde med ligesindede organisationer i Danmark og nærmeste udland.
  4. At arbejde for at mindske det samlede transportbehov

2. Medlemskreds
Som medlemmer kan optages foreninger, grupper og enkeltpersoner, der ønsker at støtte ovennævnte formål.

3. Medlemsmøde
Årsmødet med adgang for alle foreningens medlemmer afholdes ordinært en gang årligt i foråret. Medlemsmøder afholdes når bestyrelsen eller et flertal af medlemmerne finder det fornødent. Alle fremmødte har stemmeret. Beslutninger tages ved almindeligt flertal. Årsmødet er foreningens højeste myndighed. Der føres protokol over mødets beslutninger. 

4. Bestyrelse og aktivgrupper
Bestyrelsen vælges på årsmødet. Her vælges samtidig en kasserer. Det er bestyrelsen, der leder og koordinerer foreningen. Der kan derudover dannes aktivgrupper, som koordinerer med bestyrelsen omkring aktiviteter. 

5. Regnskab
På det ordinære medlemsmøde fremlægges regnskabet for det foregående kalenderår til godkendelse. Regnskabet revideres forinden af den på det ordinære medlemsmøde valgte revisor.

6. Tegning udadtil
Bestyrelsen tegner foreningen udadtil og kan inden for rammerne af årsmødet og bestyrelsens beslutninger tage de nødvendige økonomiske dispositioner.

7. Opløsning
Opløsning af foreningen kan finde sted ved beslutning på et medlemsmøde med tilslutning fra to tredjedele af de fremmødte. Foreningens eventuelle aktiver tilfalder andre aktiviteter, der efter mødets beslutning, beskæftiger sig med bæredygtig trafikplanlægning.

8. Ændring og ikrafttræden
Ændring af nærværende vedtægt kan finde sted på et årsmøde med tilslutning fra to tredjedele af de fremmødte.

Revideret og godkendt på årsmøde forår 2010