Hvem er vi?

Hvem og hvad er Jyder Mod Overflødige Motorveje?

Jyder Mod Overflødige Motorveje er en miljøgruppe, der arbejder for en bæredygtig trafikpolitik. Vi arbejder for at hindre motorvejsbyggeri i Jylland, og for at styrke den offentlige debat om de miljømæssige konsekvenser af trafik og transport.

Jyder Mod Overflødige Motorveje blev stiftet i ’93. Vore arbejdsmetoder er traditionelle såvel som mere kreative debatindlæg, underskriftindsamlinger, publikationer og happenings. Vi søger at fremme en trafikpolitik, der levner plads til både mennesker og miljø, nu og i fremtiden.

I stedet for fortsat at asfaltere landet med overflødige motorveje foreslår vi en forbedring af de eksisterende veje bl.a. ved trafiksikring og støjafskærmning, samt en udbygning og opprioritering af jernbanenettet.
Med en effektiv nærbanedrift vil kravet om hurtig transport blive imødekommet på den bedst tænkelige måde for mennesker og miljø.

Hvorfor protesterer Jyderne?

 I forbindelse med bygningen af motorvejen mellem Århus og Herning, har vi utallige gange forsøgt at komme i dialog med politikerne, for at argumentere for en mere langsigtet og bæredygtig trafikpolitik. Politikerne har valgt at vende det døve øre til.
 
 Vejprojektet skamferer og ødelægger mere af den frie og uberørte natur, som i forvejen er på retur i Danmark. Ikke nok med det. Som den amerikanske bilfabrikant Henry Ford engang udtrykte det: ?For hver god vej, der bygges, vil flere biler bliver taget i brug, og jo flere biler, der kommer, jo stærkere bliver kravet om nye og bedre veje?. en fortsat vejudbygning er skruen uden ende. Vi vil ikke stiltiende se på at politikere og asfalt-mafiaen spiller hasard med miljøet og klimaet.
 
 en gang i mellem er det nødvendigt at borgerne tager deres ansvar for kommende generationer alvorligt. Også selvom dette måtte indebære at borgerne herved går imod politiske beslutninger. en gang imellem er modsætningen mellem hvad der er gældende lov, og hvad der BURDe være gældende lov så stort, at borgeren må vågne op og sige fra!
 
 Danmark har forpligtet sig internationalt til at nedbringe CO2-udslippet, men har erkendt at målet ikke kan nåes medmindre trafikken nedbringes. I stedet for at tage konsekvensen af dette, og gøre hvad der er muligt for at løse trafikbehovet af andre veje end motorveje, fortsætter politikerne med at asfaltere landet.

Vedtægter for “Jyder Mod Overflødige Motorveje”

1. Formål

At sætte fokus på konsekvenserne af motorvejsbyggeri, og komme med transportmæssige alternativer der tilgodeser miljø og sundhed.
At styrke den trafikpolitiske debat i offentligheden og sætte den nationale trafikplanlægning ind i et overordnet internationalt og miljømæssigt perspektiv.
At tage kontakt til og samarbejde med ligesindede organisationer i Danmark og nærmeste udland.
At arbejde for at mindske det samlede transportbehov.

2. Medlemskreds

Som medlemmer kan optages foreninger, grupper og enkeltpersoner, der ønsker at støtte ovennævnte formål.

3. Medlemsmøde

Årsmødet med adgang for alle foreningens medlemmer afholdes ordinært en gang årligt i foråret. Medlemsmøder afholdes når bestyrelsen eller et flertal af medlemmerne finder det fornødent. Alle fremmødte har stemmeret. Beslutninger tages ved almindeligt flertal. Årsmødet er foreningens højeste myndighed. Der føres protokol over mødets beslutninger.

4. Bestyrelse og aktivgrupper

Bestyrelsen vælges på årsmødet. Her vælges samtidig en kasserer. Det er bestyrelsen, der leder og koordinerer foreningen. Der kan derudover dannes aktivgrupper, som koordinerer med bestyrelsen omkring aktiviteter.

5. Regnskab

På det ordinære medlemsmøde fremlægges regnskabet for det foregående kalenderår til godkendelse. Regnskabet revideres forinden af den på det ordinære medlemsmøde valgte revisor.

6. Tegning udadtil

Bestyrelsen tegner foreningen udadtil og kan inden for rammerne af årsmødet og bestyrelsens beslutninger tage de nødvendige økonomiske dispositioner.

7. Opløsning

Opløsning af foreningen kan finde sted ved beslutning på et medlemsmøde med tilslutning fra to tredjedele af de fremmødte. Foreningens eventuelle aktiver tilfalder andre aktiviteter, der efter mødets beslutning, beskæftiger sig med bæredygtig trafikplanlægning.

8. Ændring og ikrafttræden

Ændring af nærværende vedtægt kan finde sted på et årsmøde med tilslutning fra to tredjedele af de fremmødte.

Revideret og godkendt på årsmøde forår 2010