Svar fra transportministeren

JMOM v. Ellen Odgaard spurgte i august transportminister Benny Engelbrecht til hans ambitioner på transportområdet. Nu har vi fået svar:

  1. november 2019 2019-4367
    Kære Ellen Odgaard

Tak for din henvendelse af 21. august 2019 vedrørende udviklingen på transportområdet og ligeledes tak for din lykønskning. Indledningsvis vil jeg gerne beklage mit sene svar.
Vi har i regeringen sagt, at det grønne skal gennemsyre alle politikområder og hele centraladministrationens måde at arbejde på. Og min ambition er at gøre Transportministeriet til et grønt ministerium.
I de fremtidige infrastrukturinvesteringer skal klima- og miljøhensyn i langt højere grad end tidligere tænkes ind. Det kræver bl.a. investeringer i kollektiv transport og cyklisme.

Derfor mener jeg også, at en enstrenget tilgang, som primært fokuserer på asfalt, er for ensidig. Jeg er ikke i tvivl om, at der kan findes vilje i Folketinget til en plan, hvor klima- og miljøhensyn i langt højere grad indgår.
Men en kommende infrastrukturplan vil også inkludere relevante investeringer i vejnettet. Det er vigtigt, at vi vores infrastruktur er moderne og effektiv – og så skal vi ikke glemme, at der også vil være behov for veje til at betjene fremtidens grønne el-biler.

En ny midtjysk motorvej er et meget stort og omfattende projekt. Det rummer potentialet for at skabe en helt ny korridor og dermed nye muligheder for mobilitet. Men det er også klart, at et projekt i den størrelse vil være et meget indgribende element for både mennesker og natur.
Derfor er det også vigtigt, at vi får projektet grundigt belyst. Det gælder de trafikale og økonomiske beregninger, men ikke mindst projektets miljømæssige påvirkning.
Som med alle andre store anlægsprojekter gennemføres der således en meget grundig redegørelse for projektets virkninger på mennesker, dyreliv, planteliv, vand, luft, klima osv.

Som du sikkert ved, arbejder Vejdirektoratet aktuelt på at lægge sidste hånd på forundersøgelsen af den nordlige korridor fra Give til Hobro og VVMundersøgelsen af den sydlige korridor fra Haderslev til Give.
Forundersøgelsen af den nordlige korridor er en mere overordnet analyse, men det vil i sagens natur også være nødvendigt at gennemføre en grundig VVMundersøgelse, hvis det besluttes at gå videre med den.
I forlængelse af offentliggørelsen af undersøgelserne vil der blive gennemført en høringsproces, hvor alle parter har mulighed for at komme til orde og fremlægge deres synspunkter både for og imod projektet.
Jeg vil naturligvis opfordre jer til også her at gøre jeres synspunkter gældende.

Med venlig hilsen

Benny Engelbrecht

Motorvejsmodstandere med fælles fodslag

Borgernes kamp mod støj og møg har modstandere med stærke økonomiske muskler, den magtfulde motorvejslobby. Vi må gå sammen for med forenede kræfter at fortælle, at nok er nok. Vi har brug for demokratiske strukturer. Og vi har brug for transportmuligheder, der tager hensyn til miljøet og er tilgængelige for alle, ikke kun for bilister. Borgerbevægelsen Danmark er en sammenslutning af borgere, der kæmper mod hæmningsløs udbygning af det danske motorvejsnet.

Læs artiklen fra Jyske Vestkysten:

https://jv.dk/artikel/h%C3%A6rvejsmotorvejens-modstandere-indg%C3%A5r-ny-alliance-nu-f%C3%A5r-vi-flere-muskler-til-kamp

Læs pressemeddelelse:

Aalborg, 10. november 2019

Pressemeddelelse fra Borgerbevægelsen.dk for en demokratisk motorvejsproces

Lørdag den 9. november 2019 blev Borgerbevægelsen.dk for en demokratisk motorvejsproces stiftet som landsdækkende forening. Bevægelsen arbejder for, at der indføres en mere demokratisk motorvejsproces i Danmark med hensyn til anlæg af motorveje. Indtil det er sket, kræver bevægelsen indførelse af et MOTORVEJSMORATORIUM (moratorium=pause).

Initiativet til Borgerbevægelsen.DK er taget af en sammenslutning af bevægelser, der kæmper mod motorveje i deres respektive lokalområder.

Bevægelsen opfordrer andre lokale bevægelser, der kæmper mod en motorvej i Danmark, om at slutte sig til foreningen. Det er også et tilbud til alle de mennesker, der lever med truslen om en motorvej, eksempelvis borgerne, der trues af en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm, Ring 5-motorvejen, Hærvejsmotorvejen, Kattegatforbindelsen, etc.

Endelig rummer foreningen også gerne de mennesker, der på daglig basis generes af helbredskadelig vejstøj og emissioner. Allerede i dag anslås det, at vejstøj er årsag til 200-500 for tidlige dødsfald årligt som følge af forhøjet blodtryk og hjertesygdom. Så længe det ikke er muligt at det støjsikre det eksisterende motorvejsnet, så mennesker kan bo der uden sundhedsfare, skal der ikke bygges mere. Det er uanstændigt, når vi ved, hvor sundhedsskadeligt det er, udtaler den nyvalgte formand, jurist Louise Faber.

Formålet med foreningen er at synliggøre, hvor indgribende de nuværende motorveje er for mennesker, men også hvor udemokratisk og gammeldags den nuværende motorvejsplanlægning er.

Planlægningen og beregningerne er baseret på en forældet tænkning og kommer derfor frem til forældede anbefalinger. Målet er at få forbedret planlægningen og at få en anden beslutningsproces, hvor der tages behørigt hensyn til borgere, klima, natur og miljø. Indtil det er sket, må planlægningen af nye motorveje sættes på pause.

Formålet med foreningen er også at få ændret den nuværende praksis for motorvejsplanlægning er i strid med helt almindelige demokratiske grundprincipper.

Projekterne gennemføres af Vejdirektoratet i en lukket politisk proces, hvor borgerinddragelse ikke prioriteres, og hvor borgernes muligheder for indflydelse er fjernet fra lovgivningen. Der er således ingen muligheder for at klage til en uvildig instans over fejl i VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet), uanset om det drejer sig om oversete forhold eller fejlagtig viden, der gengives i beslutningsgrundlaget. Den gældende lovgivning skal laves om, så vi kommer tilbage på sporet, og borgernes retssikkerhed og inddragelse i processen genetableres. Indtil det sker må VVM-processerne sættes på pause.

Det er også bevægelsen opfattelse at der ikke er arealer nok til så mange nye motorveje i DK, som der pt. Er planer om, hvis vi skal skabe plads til mere natur i Danmark og bremse klimaforandringerne. Det er gammeldags tænkning, når der kun er ét svar i transportpolitikken på trængslen, nemlig mere motorvej til flere biler. Infrastruktur må og skal fremover planlægges i lyset af ønsket om 70 %’s reduktion i CO2-udledningen i 2030.

Nu er foreningen stiftet og i den kommende tid etableres foreningens formelle rammer, herunder med cvr.nr, hjemmeside og profil på socialemedier.

Med venlig hilsen

Den fungerende bestyrelse for Borgerbevægelsen.dk for en demokratisk motorvejsproces:

Louise Faber (formand), Repræsentant for Borgerbevægelsen nej til en motorvej i Egholmlinjen BB-danmark@outlook.dk

Andra Pachai (næstformand), Repræsentant for Hærvejsmotorvej Nej Tak, Kolding Ådal

 Ann Bøgelund, Repræsentant for Hærvejsmotorvej Nej Tak, Kolding Ådal

 Lennart Madsen, Repræsentant for Hærvejsmotorvej Nej Tak, Viborg

 Tina Petersen, Repræsentant for Hærvejsmotorvej Nej Tak, Vejle Ådal

 Ellen Odgaard, Repræsentant for Jyder Mod Overflødige Motorveje, Ry 

Anne Birgitte Levisen, Repræsentant for Jyder Mod Overflødige Motorveje, Vejle Ådal

 Per Delphin, Repræsentant for Hærvejsgruppen, Randbøl

Karin Mette Petersen, Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen