Ja til jysk motorvej – nej til letbane

Transportminister Lars Barfoed vil gerne bruge 5-6 milliarder på et stykke jysk motorvej, men ikke på en letbane langs Ringvej 3

Af Thomas Tjørnehøj , Bestyrelsesmedlem i Jyder Mod Overflødige Motorveje.

»Det vil være en meget stor investering i forhold til nytten af den«, udtalte transportminister Lars Barfoed i debatudsendelsen P1 Formiddag, 8. december 2008. Udtalelsen passer udmærket på det planlagte stykke motorvej ved Silkeborg, men den var imidlertid møntet på letbanen langs den storkøbenhavnske Ringvej 3 – et projekt, der jo ikke er omfattet af regeringens nyligt offentliggjorte trafikinvesteringsplan.

Men på trods af regeringens nye grønne linje, Danmarks forpligtelser om nedbringelse af CO2-udledningen og den omstændighed, at vi til december er vært ved det internationale klimatopmøde, fastholder transportministeren anlægget af en motorvej ved Silkeborg – et anlæg til angiveligt 5-6 milliarder kroner; nogenlunde samme pris som letbanen, men med en betydeligt ringere nytteværdi. Ved fortsat at bygge og planlægge store vejanlæg udelukkende for biltrafik tilskyndes en udvikling, der med sikkerhed vil medføre en fortsat stigning i CO2-udledningen. Transportministeren negligerer derfor Danmarks miljøforpligtelser, og undlader at tage skridt til effektivt at sikre, at de kan overholdes.

Anlægsloven for motorvejen ved Silkeborg er som bekendt endnu ikke vedtaget, men det hævdes at skulle ske i januar eller februar 2009. Anlægget af denne motorvej har i årevis været genstand for kontroverser og ballade, da den uvægerligt vil komme til at forløbe gennem enten et EU-habitatsområde eller gennem bymæssig bebyggelse ved Silkeborg – eller begge dele. Men alligevel har kun få stillet spørgsmål ved det rimelige i at bruge et så stort beløb for at kunne afvikle en så ringe trafikmængde – eller foreslået i stedet at udbygge den nuværende hovedvej 15, at tilgodese andre transportformer og at opgive motorvejen. Der er ellers mange argumenter herfor. Her er et udvalg:

  1. Projektet er forældet. Principbeslutningen om motorvejen Århus – Herning er mere end 15 år gammel. Set med nutidens viden om bl.a. ressourceforbrug, energipriser og følgerne af CO2-udledning er beslutningen derfor taget på et grundlag, der har fremtiden bag sig.
  2. Motorvejen er unødvendig. Ifølge Vejdirektoratets egne prognoser vil motorvejen få en årsdøgnstrafik på kun ca. 15.000 biler. Det svarer til godt 10 biler ialt i begge retninger pr. minut, modsvarende en persontransport der kan rummes i et letbanetog ca. hvert femte minut. Selv i myldretiden forekommer der på den nuværende Hovedvej 15 ikke trængsel i et omfang, der kan sammenlignes med forholdene i Hovedstadsområdet. Dermed ikke sagt at hovedvejen ikke bør forbedres, men at anlægge en motorvej er at skyde langt over målet. I vore nærmeste nabolande, Sverige og Tyskland, fordrer anlæg af motorveje betydeligt mere trafik.
  3. Motorvejen gavner kun biltrafikken. En motorvej flytter kun trafikproblemerne, den løser dem ikke. Motorvejen tilskynder til mere bilkørsel, hvilket medfører trafikpropper andre steder. Samtidig fjerner den øgede bilkørsel grundlaget for offentlig trafik, der med færre passagerer og færre indtægter i forvejen er inde i en negativ spiral. Derimod ville for eksempel anlæg af en letbane over samme strækning som den planlagte motorvej – og altså I STEDET FOR motorvejen – gavne såvel tog- og buspassagerer som bilister. Hyppige afgange og gode forbindelser kunne lokke bilister over i letbanetogene, så biltrafikken ville falde og behovet for en vejudvidelse mindskes.
  4. Motorvejen er uforholdsmæssigt dyr. Anlægget er budgetteret 5-6 milliarder kroner – altså nogenlunde det samme som en letbane langs Ring 3. Men sammenhold beløbet med trafiktallet ovenfor – og transportministerens mening om nytteværdi…
  5. Motorvejen vil overvejende få lokal betydning. På et tidligt tidspunkt blev det klart, at mere end halvdelen af trafikken på motorvejen ville være til/fra Silkeborg, og at altså kun en mindre del af bilerne ville køre hele strækningen forbi Silkeborg.
  6. Motorvejen er til ulempe for både by og land. Det senest foreslåede forløb giver mindre skade på fredede naturområder. Til gengæld skal vejen føres gennem bymæssig bebyggelse i Silkeborg.
  7. Motorvejen skaber flere trafikproblemer. Allerede nu forekommer der, i centrum af såvel Silkeborg som andre jyske byer af tilsvarende størrelse, kø-dannelser i myldretiden. Det skyldes ærindekørsel i selve bymidten; en trafik som en motorvej ikke kan afhjælpe. Tværtimod vil motorvejen gøre det umiddelbart mere tillokkende at køre i bil. Bybusserne sidder også fast i køerne – og flere af busserne er halvtomme, fordi kun få vil benytte dem, fordi de er for langsomme og ofte forsinkede, fordi de sidder fast i bilkøerne…
  8. Også en motorvej kan opgives. Både Lundtoftebanen og jernbanen mellem Hillerød og Frederikssund var bygget halvt færdige, da de blev opgivet. Ifølge datidens opfattelse var der ikke brug for dem. Men de penge, der allerede var investeret, var spildt. Opgiv derfor motorvejen, inden anlægsarbejderne påbegyndes!
  9. Sats på alternativer til motorvejen. Jernbanen Skanderborg – Silkeborg – Herning har kun ét spor, og det har den haft siden den åbnede i 1870’erne. Kapaciteten på banen er derfor stort set er den samme som for 130 år siden. Men i samme periode er Hovedvej 15 udbygget fra grusvej til motorvej. Jernbaner i fire retninger fra Silkeborg er nedlagt, og det bedste alternativ til motorvejen – et nyanlæg af en nær/-letbane direkte til Århus, og altså parallelt med den delvis fuldførte motorvej – er aldrig kommet længere end til projektstadiet. Med andre ord: hvis der skal investeres i trafikanlæg, er det nu på tide at gøre det til andet end biler!

Med denne henvendelse er det vort håb at gøre partiernes miljø- og trafikordførere opmærksom på en dårligt begrundet og uhensigtsmæssig investering i et kostbart, statsfinanieret trafikanlæg, hvis nytteværdi er til at overse, og som det endnu ikke er for sent at opponere imod. Men det haster! Vi håber også, at ordførerne forstår og formår at bruge argumenterne til på kort sigt at vende Transportministerens indstilling til letbanen langs Ring 3 – og at det på langt sigt bliver til gavn for miljøvenlige og fremtidssikre transportinvesteringer i hele landet.

Thomas Tjørnehøj
Best.medl. “Jyder Mod Overflødige Motorveje”
Emborgvej 109
8660 Skanderborg

Der er masser af plads på vejene!

I “24 timer” kunne man 16. januar læse en stort opsat, men meget ensidig artikel om bilisternes trængsler på kommunevejene. Artiklens overordnede budskab var, at trængsel er et problem, og at mere asfalt er løsningen

Af Thomas Tjørnehøj , Bestyrelsesmedlem i Jyder Mod Overflødige Motorveje.

Ensidigheden består bl.a. i, at ikke en eneste trafikforsker kom til orde med et bud på hvordan problemerne kunne løses. Det ville ellers have givet artiklen et præg af seriøsitet at have bragt en kommentar fra for eksempel Per Homann Jespersen, Harry Lahrmann eller Alex Landex, der alle er anerkendte trafikforskere ved henholdsvis Roskilde Universitetscenter, Aalborg Universitet og DTU.

Der er masser af plads på de danske veje – også i myldretiden. Pladsen er bare inde i bilerne. For det er ikke et tegn på velstand at sætte en dagligstue og halvandet ton blik i bevægelse for at transportere én person på 80 kg, men derimod på overflod, tankeløshed og en udtalt mangel på reelle alternativer til bilismen.

Fortsatte vejudvidelser flytter kun trafikproblemerne, de løser dem ikke

Bilkøer på kommunevejene er det logiske resultat af årtiers ensidige nyanlæg og udvidelser af veje. Derfor er Danmark nu det europæiske land med flest kilometer motorvej pr. indbygger. Trods alt dette vejbyggeri kunne avisen altså melde om daglige bilkøer ved bl.a. Roskilde. Det burde derfor være soleklart, at de mange veje ikke har afhjulpet trængslen, og at en fortsat asfaltering af landet er nytteløs. For netop bilkøerne i bl.a. Roskilde indikerer, at en fortsat udvidelse af vejnettet ikke er løsningen på bilernes trængselsproblemer. Skal der gøres en indsats for at afhjælpe trængslen, må det være på andre områder.

For eksempel er vejen mellem Roskilde (hvorfra avisen rapporterede om kø) og Holbæk i løbet af de sidste 100 år udbygget fra grusvej til motorvej. Men jernbanen mellem de samme byer har på det meste af strækningen kun ét spor, og sådan har det været siden den åbnede i 1870’erne. Der er derfor ikke plads til ret mange flere tog end for over 100 år siden, og banen kan derfor ikke aflaste vejnettet. Der har ellers i årevis været snak frem og tilbage om anlæg af et ekstra spor på den tæt trafikerede bane, men det er aldrig kommet længere end til projektstadiet. Med andre ord: hvis der skal investeres i trafikanlæg nu, er det på tide at gøre det til andet end biler!

Vejudbygning gavner kun biltrafikken

Åbningen af et stykke motorvej betyder kun, at bilisterne kan komme hurtigere hen og holde i kø et andet sted – som for eksempel Østre Ringvej i Roskilde. Udvidelse af en vejs kapacitet tilskynder til mere bilkørsel, hvilket medfører trafikpropper andre steder. Samtidig fjerner den øgede bilkørsel grundlaget for offentlig trafik, der med færre passagerer og færre indtægter i forvejen er inde i en negativ spiral. Derimod ville for eksempel anlæg af endnu et spor – i dette eksempel mellem Holbæk og Roskilde – gavne såvel tog- og buspassagerer som bilister. Hyppige afgange og gode forbindelser kunne lokke bilister over i togene, så biltrafikken ville falde, trafikpropper undgås og behovet for en vejudvidelse mindskes.

Til orientering vedhæftes lidt information, så grundlaget for næste omtale af landets trafikproblemer kan blive andet end kun udtalelser fra dem, der sidder bag et rat i en bil der holder stille – og ikke helt har forstået den overordnede grund til at de gør det…

Med venlig hilsen

Thomas Tjørnehøj
Best.medl. “Jyder Mod Overflødige Motorveje”
Emborgvej 109
8660 Skanderborg

Jyderne var først

Jyder Mod Overflødige Motorveje ville have letbanen som erstatning for motorvejen.

Af Susanne Niskanen, Midtjyllands Avis d. 17. 1. 2009

Det var oprindelig foreningen JMOM, der i begyndelsen af 1990´erne satte fokus på forslaget om en letbane i det midtjyske.
Foreningen argumenterede stærkt for, at en nærbaneløsning mellem Århus, Silkeborg og Herning ville være et fornuftigt alternativ til en motorvej.
Det skete med henvisning til, at kun 47% af landets husstande havde en bil, hvor en nærbane kunne bruges af alle og tilmed være bedre for miljøet, da belastningen af CO2-udslip ville mindskes.
JMOM skrev adskillige indlæg om sagen i landsdækkende dagblade, bl.a. i Information, og på flere offentlige møder i Silkeborg om motorvejen i Silkeborg, blev letbanens fordele – ikke mindst for miljøet – fremhævet. Forslaget er senest nævnt i Vejdirektoratets VVM-redegørelse fra 2002, hvor der står, at man har beregnet et samlet passagertal på 3.700 pr dag på ruten. Men Vejdirektoratet konstaterede dengang, at “der er ikke aktuelle planer om at gå videre med forslaget”.

Fælles front mod motorveje

Læserbrev bragt i Dagbladet Information

For 100 år siden udtalte Henry Ford: “For hver god vej som bygges, vil flere biler blive taget i brug, og jo flere biler der kommer, jo stærkere bliver kravet om nye og bedre veje.”

Af Ellen OdgaardBestyrelsesmedlem i Jyder Mod Overflødige Motorveje.

For 100 år siden udtalte Henry Ford: “For hver god vej som bygges, vil flere biler blive taget i brug, og jo flere biler der kommer, jo stærkere bliver kravet om nye og bedre veje.” Man må sige han har fået ret. Fordi de regerende politikerne ikke har modarbejdet denne udvikling.

Skal denne udvikling vare ved?

Det er vi efterhånden mange i dette land der ikke synes – a.h.t. naturødelæggelse, CO2-udledning og ringe fremkommelighed. I alt fald er udsigten til en betydelig øgning af transport i form af personbiler og lastbiler skræmmende, som følge af udbygning af motorvejsnettet, (Ballerup-Frederikssund, omkring Silkeborg, Vejle-Århus, over Fyn, omkring Hovedstaden m.fl.), hvilket fremgår af regeringens nylige offentliggjorte trafikhandlingsplan.

Ganske vist er der også lagt op til betydelige investeringer i jernbanedriften, som dog primært er til fornyelse af signalsystemet, hvilket ikke giver flere togafgange – men dog forhåbentlig tog til tiden. Derudover skal der investeres i højhastighedstog med 2 stop mellem Ålborg og København (Århus og Odense), som hovedsagelig vil konkurere med indenrigsfly. Begge investeringer vil kun i ringe grad lokke bilister over i tog. For at kollektiv transport kan blive et reelt alternativ til daglig pendling i bil kræves der hyppige afgange og stop ved lokale stationer evt. åbning af nye stationer. Det er den erfaring fra det virkelige liv mange af os har gjort.

Folkeopinion mod flere motorveje

Den eneste måde denne mangeårige udbygning af motorvejsnettet kan standses på, er at der opbygges en folkeopinion mod flere motorveje. Først derved bliver det spiseligt for politikerne at “slå bremsen i”. Det indebærer at etablering af motorveje ikke betragtes som en lokal sag, hvor man først reagerer, når motorvejsplanerne nærmer sig egen baghave. Det er et fælles anliggende uanset hvor i landet der planlægges motorveje.

I JMOM har vi igennem 15 år forsøgt at sætte fokus på de mange motorvejsplaner – primært i Jylland. Stærke kræfter arbejder på etablering af endnu flere motorveje end i regeringens forslag – stort set uden protester.

Sjællændere mod overflødige motorveje

På Sjælland er der nu også (lokale?) protester mod motorvejsplanerne. Tænk hvis alle motorvejsmodstandere kunne forenes og udtrykke modstand mod motorveje UANSET HVOR I LANDET DET MÅTTE VÆRE. Jeg vil opfordre alle motorvejsmodstandere og motorvejsramte til at stå sammen og tilmelde sig en organisation – også selv om man ind imellem benytter en eksisterende motorvej. Den der tier samtykker!

Ellen Odgaard
bestyrelsesmedl.
Jyder Mod Overflødige Motorveje
Vadestedet 1
8680 Ry