Svar fra transportministeren

JMOM v. Ellen Odgaard spurgte i august transportminister Benny Engelbrecht til hans ambitioner på transportområdet. Nu har vi fået svar:

  1. november 2019 2019-4367
    Kære Ellen Odgaard

Tak for din henvendelse af 21. august 2019 vedrørende udviklingen på transportområdet og ligeledes tak for din lykønskning. Indledningsvis vil jeg gerne beklage mit sene svar.
Vi har i regeringen sagt, at det grønne skal gennemsyre alle politikområder og hele centraladministrationens måde at arbejde på. Og min ambition er at gøre Transportministeriet til et grønt ministerium.
I de fremtidige infrastrukturinvesteringer skal klima- og miljøhensyn i langt højere grad end tidligere tænkes ind. Det kræver bl.a. investeringer i kollektiv transport og cyklisme.

Derfor mener jeg også, at en enstrenget tilgang, som primært fokuserer på asfalt, er for ensidig. Jeg er ikke i tvivl om, at der kan findes vilje i Folketinget til en plan, hvor klima- og miljøhensyn i langt højere grad indgår.
Men en kommende infrastrukturplan vil også inkludere relevante investeringer i vejnettet. Det er vigtigt, at vi vores infrastruktur er moderne og effektiv – og så skal vi ikke glemme, at der også vil være behov for veje til at betjene fremtidens grønne el-biler.

En ny midtjysk motorvej er et meget stort og omfattende projekt. Det rummer potentialet for at skabe en helt ny korridor og dermed nye muligheder for mobilitet. Men det er også klart, at et projekt i den størrelse vil være et meget indgribende element for både mennesker og natur.
Derfor er det også vigtigt, at vi får projektet grundigt belyst. Det gælder de trafikale og økonomiske beregninger, men ikke mindst projektets miljømæssige påvirkning.
Som med alle andre store anlægsprojekter gennemføres der således en meget grundig redegørelse for projektets virkninger på mennesker, dyreliv, planteliv, vand, luft, klima osv.

Som du sikkert ved, arbejder Vejdirektoratet aktuelt på at lægge sidste hånd på forundersøgelsen af den nordlige korridor fra Give til Hobro og VVMundersøgelsen af den sydlige korridor fra Haderslev til Give.
Forundersøgelsen af den nordlige korridor er en mere overordnet analyse, men det vil i sagens natur også være nødvendigt at gennemføre en grundig VVMundersøgelse, hvis det besluttes at gå videre med den.
I forlængelse af offentliggørelsen af undersøgelserne vil der blive gennemført en høringsproces, hvor alle parter har mulighed for at komme til orde og fremlægge deres synspunkter både for og imod projektet.
Jeg vil naturligvis opfordre jer til også her at gøre jeres synspunkter gældende.

Med venlig hilsen

Benny Engelbrecht

Motorvejsmodstandere med fælles fodslag

Borgernes kamp mod støj og møg har modstandere med stærke økonomiske muskler, den magtfulde motorvejslobby. Vi må gå sammen for med forenede kræfter at fortælle, at nok er nok. Vi har brug for demokratiske strukturer. Og vi har brug for transportmuligheder, der tager hensyn til miljøet og er tilgængelige for alle, ikke kun for bilister. Borgerbevægelsen Danmark er en sammenslutning af borgere, der kæmper mod hæmningsløs udbygning af det danske motorvejsnet.

Læs artiklen fra Jyske Vestkysten:

https://jv.dk/artikel/h%C3%A6rvejsmotorvejens-modstandere-indg%C3%A5r-ny-alliance-nu-f%C3%A5r-vi-flere-muskler-til-kamp

Læs pressemeddelelse:

Aalborg, 10. november 2019

Pressemeddelelse fra Borgerbevægelsen.dk for en demokratisk motorvejsproces

Lørdag den 9. november 2019 blev Borgerbevægelsen.dk for en demokratisk motorvejsproces stiftet som landsdækkende forening. Bevægelsen arbejder for, at der indføres en mere demokratisk motorvejsproces i Danmark med hensyn til anlæg af motorveje. Indtil det er sket, kræver bevægelsen indførelse af et MOTORVEJSMORATORIUM (moratorium=pause).

Initiativet til Borgerbevægelsen.DK er taget af en sammenslutning af bevægelser, der kæmper mod motorveje i deres respektive lokalområder.

Bevægelsen opfordrer andre lokale bevægelser, der kæmper mod en motorvej i Danmark, om at slutte sig til foreningen. Det er også et tilbud til alle de mennesker, der lever med truslen om en motorvej, eksempelvis borgerne, der trues af en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm, Ring 5-motorvejen, Hærvejsmotorvejen, Kattegatforbindelsen, etc.

Endelig rummer foreningen også gerne de mennesker, der på daglig basis generes af helbredskadelig vejstøj og emissioner. Allerede i dag anslås det, at vejstøj er årsag til 200-500 for tidlige dødsfald årligt som følge af forhøjet blodtryk og hjertesygdom. Så længe det ikke er muligt at det støjsikre det eksisterende motorvejsnet, så mennesker kan bo der uden sundhedsfare, skal der ikke bygges mere. Det er uanstændigt, når vi ved, hvor sundhedsskadeligt det er, udtaler den nyvalgte formand, jurist Louise Faber.

Formålet med foreningen er at synliggøre, hvor indgribende de nuværende motorveje er for mennesker, men også hvor udemokratisk og gammeldags den nuværende motorvejsplanlægning er.

Planlægningen og beregningerne er baseret på en forældet tænkning og kommer derfor frem til forældede anbefalinger. Målet er at få forbedret planlægningen og at få en anden beslutningsproces, hvor der tages behørigt hensyn til borgere, klima, natur og miljø. Indtil det er sket, må planlægningen af nye motorveje sættes på pause.

Formålet med foreningen er også at få ændret den nuværende praksis for motorvejsplanlægning er i strid med helt almindelige demokratiske grundprincipper.

Projekterne gennemføres af Vejdirektoratet i en lukket politisk proces, hvor borgerinddragelse ikke prioriteres, og hvor borgernes muligheder for indflydelse er fjernet fra lovgivningen. Der er således ingen muligheder for at klage til en uvildig instans over fejl i VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet), uanset om det drejer sig om oversete forhold eller fejlagtig viden, der gengives i beslutningsgrundlaget. Den gældende lovgivning skal laves om, så vi kommer tilbage på sporet, og borgernes retssikkerhed og inddragelse i processen genetableres. Indtil det sker må VVM-processerne sættes på pause.

Det er også bevægelsen opfattelse at der ikke er arealer nok til så mange nye motorveje i DK, som der pt. Er planer om, hvis vi skal skabe plads til mere natur i Danmark og bremse klimaforandringerne. Det er gammeldags tænkning, når der kun er ét svar i transportpolitikken på trængslen, nemlig mere motorvej til flere biler. Infrastruktur må og skal fremover planlægges i lyset af ønsket om 70 %’s reduktion i CO2-udledningen i 2030.

Nu er foreningen stiftet og i den kommende tid etableres foreningens formelle rammer, herunder med cvr.nr, hjemmeside og profil på socialemedier.

Med venlig hilsen

Den fungerende bestyrelse for Borgerbevægelsen.dk for en demokratisk motorvejsproces:

Louise Faber (formand), Repræsentant for Borgerbevægelsen nej til en motorvej i Egholmlinjen BB-danmark@outlook.dk

Andra Pachai (næstformand), Repræsentant for Hærvejsmotorvej Nej Tak, Kolding Ådal

 Ann Bøgelund, Repræsentant for Hærvejsmotorvej Nej Tak, Kolding Ådal

 Lennart Madsen, Repræsentant for Hærvejsmotorvej Nej Tak, Viborg

 Tina Petersen, Repræsentant for Hærvejsmotorvej Nej Tak, Vejle Ådal

 Ellen Odgaard, Repræsentant for Jyder Mod Overflødige Motorveje, Ry 

Anne Birgitte Levisen, Repræsentant for Jyder Mod Overflødige Motorveje, Vejle Ådal

 Per Delphin, Repræsentant for Hærvejsgruppen, Randbøl

Karin Mette Petersen, Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen

42.000 underskrifter til folketinget

Ved middagstid overrakte en delegation på seks danske aktivister 42.000 underskrifter på to-sidet print til Folketingets Transportudvalg.

Formanden Lennart Damsbo-Andersen tog imod og lovede at give videre til ministeren (som ikke var til stede). Foretrædet tog 15 min. hvor delegationen først forelagde de ønsker, som underskrifterne gav anledning til. Dernæst var der tid til spørgsmål og svar.

Det var ret enkle ønsker, vi havde, og nu handler det om at udvalget selv tager det op som et dagsordenspunkt ved et kommende møde og får bekræftet hvad vi bad om. Det er meget tænkeligt at det finder sted, og vi vil følge op på det.

Rent mediemæssigt gav overrækkelsen anledning til rigtig megen god omtale. Torsdagen startede med at Poul Kattler holdt tale foran Christiansborg ved den ugentlige “klimapåmindelse”.

 Læs meget mere på www.change.org

JMOM og Hærværksmotorvejen / Parallelmotorvejen / Midtjysk Motorvej / ”Vækstmotorvejen”

… kært barn har mange navne, alt efter holdning. ”Vækstmotorvejen” må hentyde til væksten i biltrafikken, som er den eneste sikre form for vækst.

I forbindelse med Hærværksmotorvejen har JMOM på opfordring dannet en specifik gruppe kaldet Hærvejsgruppen, som har egen hjemmeside www.haervejsmotorvej-nej.dk. Her kan læses mere detaljeret om arbejdet mod denne motorvej og bl.a. detaljekort over, hvor den muligvis kan komme (GIS-kort).

I sommeren 2016 har vi arbejdet på at få kontakt med nogle af de folk, som kommer udefra for at nyde Hærvejen, omgivelserne og stilheden og oplyse om motorvejsprojektet. Vi var i Viborg-området under Hærvejsmarchen. Senere på sommeren var vi I Vrads, hvor vi fik en snak med de folk, der gik Hærvejsvandring fra Flensborg til Viborg. Begge steder viste det sig, at der var mange udlændinge, så Hærvejen er altså en stor turistattraktion uden for landets grænser. Mange var chokerede over at høre, at de måske fremover skal gå i nærheden af en motorvej. Desværre havde en del også den holdning, at når de ikke er lokale, vedkommer det ikke dem. Men en motorvej er en national forekomst og vedkommer alle uanset bosted.

Genberegning af Midtjysk Motorvej

Først på året blev en genberegning af Midtjysk Motorvej med Landstrafikmodellen fremlagt,- – hvilket Hærvejskomiteen fik vendt meget positivt. Der står dog klart og tydeligt ”Trængselsproblemerne på E45 vil ikke blive løst med en midtjysk motorvej men alene udskudt i en årrække” og at biltrafikken samlet set vil stige. Dette hænger bl.a. sammen med at kun ca. 10 % af trafikken på E45 er gennemgående. Hovedparten af trafikken er lokaltrafik mellem de forskellige byer på strækningen og vil kun i meget begrænset antal kunne flyttes vestpå. Af denne del er en meget stor andel pendlertrafik, som vil kunne flyttes til udvidet kollektiv trafik kombineret med cykeltransport i lighed med til hovedstadsområdet.

 Se publikationen “Midtjysk motorvej” pdf

Med den nye regering med Ole Birk Olesen (LA) som transportminister og et nyt regeringsgrundlag er Hærværksmotorvejen desværre rykket et skridt nærmere, idet der er flertal i Transportudvalget til at bevilge penge til en VVM-undersøgelse af den sydvestligste delstrækning Give-Billund-Lunderskov. Den strækning er ikke en del af den strategiske analyse. Derudover skal der laves forundersøgelse af den øvrige delstrækning. Dermed kommer debatten til at handle om den ene contra den anden eller tredje linjeføring. Og som det er set andre steder, kan debatten nemt udvikle sig til borgerkrigslignende tilstande i lokalområderne.

Modstand mod Hærværksmotorvejen – hvad kan man gøre?

Hvad kan du og jeg som almindelig borger gøre for at modsætte os en kommende Hærværksmotorvej:

• Skriv under på underskriftslisten www.skrivunder.net
• Skriv din mening, som du ser det, til politikerne på Christiansborg,
 – politikerne i Transport- Bygnings- og Boligudvalget

• Skriv til politikerne som er valgt i dit område, politikerne i et bestemt parti.
• Skriv læserbreve til lokalaviser eller landsaviserne og giv ikke op,
 selv om den bliver afvist hos én avis.
• Skriv på Facebook og anmode om at dele det videre
• Vær aktiv omkring at arrangere lokale oplysnings-/debatmøder
 evt. sammen med JMOM/Hærvejsgruppen – og inviter (lokal)pressen

Hærværksmotorvej – nej tak!

Vi ønsker ikke nye unødvendige motorveje gennem smukke landskaber, veje som vil belemre talrige mennesker med vejstøj. Det er almindelig anerkendt blandt trafikforskere, at mere asfalt ikke løser trængselsproblemer, og at der ikke er en entydig sammenhæng mellem anlæg af motorveje og vækst. Desværre er der nu  bevilget penge til forundersøgelse og VVM af en ny motorvej langs den jyske hærvej. Erfaringen viser, at når forundersøgelser først er startet, forstummer debatten om, hvorvidt vi overhovedet skal have en Hærværksmotorvej.
Der er et massivt flertal for vejen i Folketinget.
Blandt østdanskere er der mange, der kan se det absurde i at anlægge flere jyske motorveje.

Politiken havde forleden en rammende illustration, tegnet af Anne-Marie Steen Petersen:

Se den store flotte illustration på www.politiken.dk

Sjov aktion for klimavenlig transport

Rådet for Bæredygtig Trafik organiserer en såkaldt Flashmob på Københavns Hovedbanegård
onsdag d. 8. juni mellem 8 og 9 om morgenen.

Fremmøde er kl. 8, tilmelding tilrådes via Facebook event eller per mail (se nedenfor).

Det er i den grad usikkert om vi fortsat fra december 2016 kan komme med tog til Tyskland, og nattog nedlægges på stribe i Europa.
Koordineret med aktivister i andre europæiske lande vil vi klart sige: JA til klimavenlige tog og nattog. NEJ til flytrafik som eneste rejsemulighed i Europa.

 Se mere på facebook

Spred budskabet om aktionen, deltag selv, og vi mangler også folk, der vil være med til at organisere alt det praktiske.

Kontaktperson:
Poul Kattler
Rådet for Bæredygtig Trafik
poul@kattler.dk
www.kattler.dk

Mere om aktionen:

Feriesæsonen står for døren. Ligesom vi kan skære ned på forbrug af oksekød for at tilgodese klimaet, kan vi alle bidrage med at tage på ferie med klimavenlig transport. Men det er desværre sådan, at det i praksis er svært at vælge klimavenlig transport, sålænge der ikke er gode togforbindelser fra Danmark sydpå. Uden et nattog er det svært at rejse med tog fra Danmark mod de typiske feriedestinationer i Frankrig, alperne og omkring Middelhavet. Og skal man have sin cykel med, så er nattoget den eneste mulighed.

“Familien Danmark” skal individuelt træffe klimavenlige transportvalg, men landets politikere må trække i arbejdstøjet i samarbejde med deres europæiske kolleger, så fly ikke er det eneste transportmiddel over landegrænserne, men at der derimod også er tog at benytte som særdeles klimavenligt alternativ.

Derfor har vi lavet en vuggevise til de nattogsrejsende, og skal se, om de fremmødte på tre minutter kan nå at falde i søvn i komfortable senge på gulvet på Hovedbanegården, mens vi synger vuggevisen.

Indkaldelse til årsmøde for Jyder Mod Overflødige Motorveje

Lørdag den 21. maj 2016 kl. 10.30-16 på Alken Mejeri

Alken Mejeri ligger lige ved stationen i Alken (8 km. vest for Skanderborg)

Hør oplæg og deltag i debat om sagsgangen ved motorvejsbeslutninger!

Dagsorden

10.30 – 11.30
JMOM-årsmøde i henhold til vedtægterne:

  1. Årsberetning
  2. Regnskab
  3. Valg til bestyrelsen, herunder kasserer
  4. Valg af revisor
  5. Forslag til aktiviteter det kommende år
  6. Evt.

11.30-13.00
Pause og frokost sammen med NOAH.
JMOM/NOAH er værter.

13-15.30
Oplæg og debat:

Hvordan besluttes et motorvejsanlæg?
Oplægsholdere:
Transportordfører Henning Hyllested (EL) samt
aktører fra det jyske netværk af motorvejsmodstandere.
Denne del af arrangementet er fælles for JMOM og NOAH.

15.30
Kaffe og kage.

Derefter er JMOM-årsmødet slut.
Efterfølgende holder NOAH halvårsmøde.

JMOM oplæg:

JMOM som lobbyister

På Christiansborg bliver man bombaderet med lobbyvirksomhed fra Hærvejskomiteen, hvad der uden tvivl har en virkning. Vi har forsøgt at gå i deres fodspor, hvilket er en ny strategi i vores aktivistiske tilgang.

D. 28. januar havde vi fået foretræde for Folketingets Bygnings- og Transportudvalg i 15 minutter, hvad der er standard. Forinden havde hvert medlem – 29 personer i alt – fået tilsendt vores pjece ”Nej til en ny midtjysk motorvej” (findes på hjemmesiden). Per Delphin, Henning Carlsen og jeg drog med DSB til Hovedstaden, kom igennem vagter og gennemlysninger til det høje Ting og sad så foran ca. 15 personer fra udvalget – efter sigende et ret højt fremmøde. Vi fremlagde vores synspunkter med begrundelser i omkring
ti minutter, hvorefter der var spørgsmål fra Pihl Lorentzen (trafikordfører for Venstre og medlem af Hærvejskomiteen) og Henning Hyllested (trafikordfører fra Enhedslisten.) Pihl spurgte til vores syn på den miljømæssige vinkel, når nu bilerne overgår til el. Hyllested spurgte til vores økonomiske situation sammenlignet med Hærvejskomiteen. Begge spørgsmål svarede vi ordentligt på. Dermed ud – og næste hold ind. Hyllested, som vi igennem de sidste par år har haft jævnlig korrespondance med, snakkede vi med
efter foretrædet. Han var ikke særlig optimistisk men nok meget realistisk – han sagde at de (borgelige + Soc. Dem.) VIL have den motorvej. Vi kan jo stille flere spørgsmål til ham på årsmødet.

Ministeren deltager aldrig i disse foretræder, så derfor havde vi bedt om et møde med Bygnings- og Transportminister Hans Christian Schmidt, som han sagde ja til. Så 3. februar drog vi tre igen med DSB til hovedstaden, og denne gang til en halv times samtale. Vi skulle dog igen igennem et vagtsystem, (der
overså os) – men denne gang var der lidt forplejning. Vi fremlagde igen vores syn på en midtjysk motorvej
med argumenter ud fra pjecen, som han havde fået forinden. Schmidt lyttede høfligt på os, og han værdsatte, at vi var engagerede og vidste hvad vi ville, men der var jo andre der ville noget andet. Vi spurgte ham: Når det nu er indskrevet i regeringsgrundlaget at den alternative sydlinie skal undersøges, vil
det så være første skridt til vedtagelse af hele Hærvejsmotorvejen? Det kan man ikke sige noget om, var svaret, det bestemmer flertallet. Men hele motorvejen kan principbesluttes inden for 1 eller 2 år, hvis den kan få flertal – uanset den økonomiske situation. Et andet spørgsmål var, hvad hans vision er for fremtidens transportudvikling ud over den aktuelle regeringsperiode? Hertil svarede han at han gerne ser en udvikling både af vejkapaciteten og den kollektive kapacitet. Til sidst havde vi en lille tvist, hvor jeg påstod at den kollektive udvikling er bagud, hvilket han påstod DSB ser helt anderledes på. Derpå ”farvel og tak”.
Samme minister var inviteret og deltog i Hærvejskomiteens generalforsamling for nylig. Så langt er vi ikke gået.

Ellen Odgaard

Jyderne på Tinge

Foreningens bestyrelse

Ellen Odgaard, Vadestedet 1, 8680 Ry, tlf. 86 89 26 62
Runa Sand (kasserer), Tværgade 4, 8870 Langå, tlf. 23 98 27 39
Thomas Tjørnehøj, Emborgvej 109, Alken, 8660 Skanderborg, tlf. 30 82 29 81
Poul Ganer, Henning B. Carlsen.

mail: jmom@jmom.dk

De motorvejsreligiøse

Tegning af Julius: Forskerne afviser at motorveje kan stoppe affolkningen af yderområderne.

I en ny rapport fra tænketanken Kraka slås det endnu engang fast, at motorveje ikke skaber vækst i yderområderne eller mindsker affolkningen.

Seniorforsker ved Københavns Universitet Hanne Tanvig er enig og udtaler til Jyllandsposten den 21/3, at ”der er ingen dokumentation for, at motorveje isoleret set skaber vækst i yderområder”. Det samme siger trafikforsker Per Homann Jespersen og flere andre med ham.

Hvad siger så politikerne? Vækstminister Troels Lund Poulsen udtaler til samme avis, at det er noget værre københavneri, og at det da er sund fornuft, at det forholder sig anderledes.

Ikast-Brandes borgmester Carsten Kissmeyer ”tror ikke”, at hans kommune uden en motorvej havde fået samme udvikling som tilfældet er. En tro som han lufter over for middagsradioavisen samme dag.

Venstremanden Kristian Pihl Lorentzen påstår i samme radioavis, at ”vi bliver rigere af at bygge de motorveje, vi har brug for i Danmark”. Men hvem og hvad afgør, hvilke motorveje vi har brug for? Det skal tilsyneladende ikke være forskerne, for de har åbenbart slet ikke set lyset for enden af motorvejstunnelen.

Ja, ja, enhver bliver salig i sin tro, og jo mere motorvej des mere salighed. Nogle håber på 47 jomfruer i det hinsidige, andre håber på en motorvej.

Henning B. Carlsen
Brædstrup
Medl. af Hærvejsgruppen