8 organisationer opfordrer til et motorvejsmoratorium af hensyn til klima og miljø

De otte organisationers logoer.

Vi opfordrer regeringen og de danske transportpolitikere til at opgive alle planer om nye motorveje, vejtunnelprojekter og andre store vejanlæg ved de kommende infrastrukturforhandlinger.

Vi opfordrer således til et motorvejsmoratorium som skal omfatte alle beslutninger om udvidelse af eksisterende eller anlæg af nye motorveje og store vejanlæg i Danmark. Der er brug for en tænkepause og tid til at formulere nye transportvisioner, som tager klima- og miljøforhold med. Og der skal samtidig gøres noget ved det stærkt kritisable demokratiske underskud i beslutningsprocesserne omkring infrastruktur. Da det danske vejsystem er ekstremt udbygget, også i forhold til vores nabolande, foreslår vi at den kommende infrastrukturplan prioriterer de mest miljø-og klimavenlige transportløsninger, som cykler og eldrevet kollektiv transport. En infrastrukturplan udformet på denne måde vil være et stærkt bidrag til at nå klimamålene i 2030!

Bag motorvejsmoratoriet står:

Rådet for Bæredygtig Trafik, kontakt Poul Kattler, poul@kattler.dk, tlf. 26 17 72 23

Cyklistforbundet, kontakt Klaus Bondam, bondam@cyklistforbundet.dk, tlf. 33 32 31 21

Greenpeace, kontakt Helene Hagel, hhagel@greenpeace.org, tlf. 26 11 39 51

Mellemfolkeligt Samvirke, kontakt Oliver De Mylius, odm@ms.dk, tlf. 25 30 25 31

Miljøorganisationen Vedvarende Energi, kontakt Gunnar Boye Olesen, gbo@ve.dk, tlf. 24 26 99 33

NOAH – Friends of the Earth Denmark, kontakt Ivan Lund Pedersen, ivan@noah.dk, tlf. 31160082

Klimabevægelsen, kontakt Jens Kruhøffer, jenskruhoffer@gmail.com, tlf. 41 28 01 80

Jyder mod Overflødige Motorveje, kontakt Ellen Odgaard, ellenodgaard@hotmail.com, tlf. 2876726

Idéen om en hærvejs-motorvej op gennem Jylland vækker modstand

Fra Tønder i syd til Hjørring i nord finder vi idéen om en ny motorvej kritisabel og dybt utidssvarende. Vi står midt i en natur- og klimakrise og skal ikke ødelægge mere natur – vi skal passe bedre på den, vi har tilbage. En ny motorvej er den helt gale vej at gå, skriver Jens Frydendal på vegne af 20 lokalforening. Foto: Colourbox

Jyske borgmestre slår på tromme for en ny motorvej op gennem Jylland. Men idéen om en ny motorvej er kritisabel og dybt utidssvarende, skriver 20 jyske lokalforeninger af Danmarks Naturfredningsforening.

Læs videre “Idéen om en hærvejs-motorvej op gennem Jylland vækker modstand”

Motorvej til Grenå – en aprilsspøg?

I denne tid omkring d. 1. april skal man være varsom med at tro på nyheder i offentlige medier. Således var der for et par år siden nogle folk fra Thy der meldte ud, at de ville foreslå en motorvej tværs over Mors. Det viste sig at være en spøg. Sådan tænker vi også om en motorvej til Grenå.

Det kan da vel ikke være alvorligt ment, at vi skal have endnu flere biler på vejene og i byerne. Biler som giver endnu mere trængsel og kødannelse, som øger vejstøjen for tusindvis af mennesker og som betyder naturødelæggelse i store områder.  Mange tror at en motorvej giver samfundsøkonomisk vækst i udkantsområder. Det er der ingen beviser for. Tværtimod mener flere trafikforskere, at væksten hovedsagelig bliver i de større byer som f.eks. Århus, idet det vil blive nemt at transportere sig væk fra Grenå og Djursland. Desuden er der jo mange fine naturområder på Djursland, som vi som samfund skal vægte meget højt, og som det vil være en skændsel at anlægge en mastodont-vej igennem.

Vi har motorveje nok i vores lille land. Rent faktisk er vi et af de lande i Europa med flest kilometer motorvej i forhold til befolkning.

Læs videre “Motorvej til Grenå – en aprilsspøg?”

Hovedvej A13 som 2 + 1 vej

I denne tid og nærmeste fremtid er man i Folketinget i gang med at se på og diskutere indholdet i en kommende infrastrukturplan. Her vil anlæggelse af mulige nye motorveje uden tvivl fylde en hel del. Det bliver spændende at se, om man tør tage et opgør med mange års løsmingsmodel på trængsel, kaldet Predict and Provide. Sagt på jævnt dansk, at trængsel på vejene skal løses ved at udbygge eller bygge nye store veje og broer, som resulterer i endnu flere biler, som kører længere, hvorved trængslen bliver tilbagevendende. Og når man snakker persontransport flytter disse mange biler relativt få mennesker – gennemsnitligt 1,1 person pr bil.

Hvis transportsektoren skal fremtidssikres, skal der ”andre og nye boller på suppen”. Fra politisk side handler det overordnet om, at det skal være dyrt og besværligt at transportere sig alene i bil og billigt og nemt at transportere sig kollektivt og på cykel. Det vil selvfølgelig ændre hverdagen for mange af nutidens mennesker. Men med tiden til hjælp og fornuft i tingene vil fremtidens mennesker kunne omstille sig. Og det bliver jo ikke forbudt at køre alene i bil.

En af de ”nye boller” kan være, at man ophører med at bygge nye motorveje. Vi har i vores lille land et godt udbygget vejnet af små og større veje. Nogle af disse større veje kunne sagtens udbygges til 2 + 1 veje og omfartsveje omkring små og større byer, hvorved man kan imødekomme langturstransport. Man kan dog ikke køre helt så stærkt på disse veje. Det vil til gengæld hjælpe på det støjhelvede, mange oplever langs motorvejene, det vil gavne ulykkesstatistikken og det vil mindske CO2-udledning fra fossilbilerne. Endelig vil man komme uden om det store problem med at ofre store arealer af vores sparsomme natur og landbrugsareal til etablering af nye motorveje. Og ikke mindst vil det spare vores samfund for en kolossalt stor sum penge.

Helt konkret er der en fin vej fra Hobro og sydpå, hovedvej A13, med en god omkørsel uden om Viborg og linjeføring fuldstændig parallelt med den Hærvejsmotorvej, nogle mænd ønsker sig. Det vil være oplagt at starte de nye transporttanker med at omlægge A13 til en 2 + 1 vej. Disse veje har stor succes både herhjemme og især i udlandet.

Ellen Odgaard, Jyder Mod Overflødige Motorveje

Læserbrev bragt i Midtjyllands Avis (d. 10.2.21), Viborg Stifts Folkeblad og Vejle Amts Folkeblad

Motorvejssangen

Mel: Hjemmebrænderiet

Vi har her i Danmark et motorvejsnet,
som set udefra er besynderligt tæt,
og vi har en lobby som argumenter’
for at vi skal ha bygget en motorvej mer.
For måler man lykke i motorvejsmil,
og er man kun glad, når man kører i bil,
og elsker man duften af diesel og smog,
ja, så kan man aldrig få motorvej nok!

Hvor Hærvejen bugter sig bag om en høj,
der vil man ha asfalt og motorvejsstøj.
Hvor bønderne dyrker kartofler og hø,
man ønsker sig endnu en motorvejskø.
For måler man lykke …..

Hvor åen nu klukker i fred og i ro,
der vil man nu bygge en motorvejsbro.
I stedet for lærker og små orkideer
er der nogen som ønsker en motorvej mer’
For måler man lykke …..

Med sømmet i bund i det yderste spor,
så bli’r CO2 – forureningen stor.
Mens iskappen smelter går vejret amok,
og dog kan de aldrig få motorvej nok.
For måler man lykke …..

  Jens Frydendal, August 2018

Værdisætning af naturen

Hvilken værdi har miljøgoder? Det kan være svært at få sådanne “blødere” værdier talt med, når samfundsmæssige beslutninger – for eksempel om motorvejsbyggeri – skal tages.

“Forskerne, som står bag bogen, håber at sætte anvendelsen af økonomiske værdisætningsstudier højt på dagsordenen. Derved mener de, at både negative og positive effekter på miljø og natur, som følger af politiske beslutninger og menneskelige aktiviteter, kan tydeliggøres. “

https://ifro.ku.dk/aktuelt/aktuelt-2018/saet-pris-paa-naturen-25-aars-vaerdisaetningsstudier-i-danmark/

Høringssvar til VVM-undersøgelsen for en ny motorvej Haderslev-Give

Frem til d. 15. juni var det muligt at indgive høringssvar til VVM-undersøgelsen for en ny motorvej på strækningen Haderslev-Give. Der indkom flere hundrede høringssvar. Langt de fleste høringssvar tog afstand fra etablering af en ny motorvej. Svarene kan ses her:

http://vejdirektoratet-public.infodemo.niras.dk/Webpublicering/Publicering?hoeringid=98512729-ae59-4681-bdc4-f5b754b07023 Hærvejsgruppen indgav også et høringssvar. Se det her:

Læs videre “Høringssvar til VVM-undersøgelsen for en ny motorvej Haderslev-Give”