Hærvejsmotorvej Billund-Give og Bording-Løvel – ak ja!

Trods klima- og biodiversitetskrise er flertallet af politikere ved infrastrukturforhandlingerne blevet enige om med gavmild hånd at brede mere sort asfalt ud rundt om i landet! Dette rimer uen­de­lig dårligt med øn­sket i samfundet om mere natur, større sammenhængende naturområder og større biodiversitet. Hvad an­går Hærvejsmotorvejen var det unægtelig en overraskelse af den mere ubehagelige slags, at der blev ind­gået forlig om anlæg af to stræk­nin­ger, nemlig Billund-Give og Bording-Løvel.  Etablering af strækningerne vil bl.a. have som konsekvens, at nok et antal smukke landskaber skæmmes, herunder at flere ådale kryd­ses, at flere naturområder forringes eller ødelægges som levesteder for dyr, at geologiske interes­se­om­rå­der, kulturmiljøer og kulturarvsarealer påvirkes, samt at flere mennesker vil blive udsat for generende vej­støj. En motorvej gennem eller tæt på naturområder vil meget kraftigt forringe oplevelsen af disse. Hele miseren beskrives godt med udtrykket: ”Hvor der handles, dér spildes!”

I det følgende præsente­res nogle af de talrige påvirkninger. En meget omfattende redegørelse kan ses i VVM-under­sø­gel­sen for en ny midtjysk mo­­tor­­­vej Ha­der­slev-Give (VVM-undersøgelse – Ny Midtjysk Motorvej fra Give til Haderslev | Vejdirektoratet) og i for­un­dersøgelsen for en motorvej Give-Hobro (Dokumenter | Vejdirektoratet).

Motorvej Billund-Give

Denne strækning skal gå fra vest for Billund til øst for Give og er på ca. 15 km. Prisen er angivet til 1989 mil­li­o­ner kr., altså meget tæt på 2 milliarder. En VVM-undersøgelse for strækningen Haderslev-Give er allerede gennemført.

Motorvejen vil blive ført over Omme Å på en ny dalbro. Der går allerede en 300 m lang bro over åen. Broer o­ver ådale tillader, at dyr kan passere under dem, men er og bliver skæmmende fremmed­e­le­men­ter i å­dals­landskaberne. Omme Å er omgivet af værdifulde eng- og mosearealer og angives i VVM-rapporten som et ”yderst potentielt” levested for birkemus, der er et af Danmarks sjældneste pattedyr og strengt be­skyt­tet ifølge EU-lov­givningen. Også Lindeballe Bæk krydses af motorvejen.

Den meget værdifulde lokalitet Båstlund Krat består af et hedeareal og et egekrat. Motorvejen går gennem hedearealet, der rummer en høj botanisk artsdiversitet, og hvor bl.a. rødlistede svampearter og den rød­li­ste­de dagsommerfugl bølleblåfugl er registreret. Syd for heden ligger et særdeles bevaringsværdigt ege­krat med gamle flerstammede vinterege. Motorvejen vil tangere egekrattet.

Motorvej Bording-Løvel

Denne strækning, på ca. 47 km, skal gå fra Klode Mølle nord for Bording til Løvel. Prisen bliver 3,9 mil­li­ar­der kr. Vejen kan enten gå øst eller vest om Viborg. Der er afsat 65 millioner kr. til en VVM-undersøgelse af beg­ge forløb. Det besluttes herefter, om vejen skal gå øst eller vest om Viborg.

Motorvejen øst hhv. vest om Viborg har et fælles forløb på strækningen Bording-Thorning. Her går den vest om Engesvang og Bølling Sø og øst om Kompedal Plantage. Støj fra motorvejen kan kompromittere planta­gens funktion som stilleområde. Vejen føres over vandløbene Elbæk, Skygge Å og Tange Å på en dalbro. Den løber forbi Natura 2000-om­rå­det Stenholt Mose og Stenholt Skov i en afstand af ca. 300 m, hvorved ve­j­stø­jen vil op­le­­ves markant i området. Grundel Bæk krydses to steder, og vejen krydser desuden diverse min­­­dre vand­løb.

En motorvej øst om Viborg vil desuden krydse Rind Bæk, krydse Nørreådalen, der er del af et større Natura 2000-område, krydse en ådal omkring Stigsbæk og Tjele Å samt krydse Nørremølle Å, i alle tilfælde på en dal­bro. Motorvejen vil gå øst om Natura 2000-området Nipgård Sø, passere Rødding Sø og krydse kultur­mil­­jøer, vandre- og cykelruter, herunder Hær­vejen, og passere byerne Gråmose, Vi­um, Dem­strup, Rinds­holm, Sønder Rind, Vinkel, Tapdrup og Rødding, hvis beboere herved udsættes for gene­rende vejstøj. Vejen vil endvidere krydse Viborg Naturpark, der er et projekt under planlægning, hvor Viborg Kommune ønsker en naturpark tæt på Viborg by.

En motorvej vest om Viborg vil yderligere krydse Gårsdal Bæk på en dalbro. Vejen vil gå tæt vest om Natura 2000-området Nipgård Sø og gå vest om Natura 2000-området Hald sø, Stanghede og Dollerup Bakker, der til­lige er fredet. Vejen krydser kulturmiljøer og kulturarvsarealer, vandre- og cykelruter, herunder Hær­ve­jen, og den pas­serer ­by­er­ne Bording, Gråmose, Neder Hvam, Skelhøje, Finderup, Ravnstrup, Ravnstrup Nord og Ro­gen­­strup og vil her­ved udsætte beboerne for generende vejstøj. I forundersøgelsen oplyses, at skønsmæssigt 67 ejen­dom­me skal totaleksproprieres.