Referat af årsmøde i JMOM 14. april 2024 i Ry

Oplæg ved Steen Møller fra Friland med debat:

Hvorfor går det den vej det gør? Er vi lemminger, der bevidstløst styrter os i døden?

Steen er projektmager – er god til at starte ting: Friland og Grobund på Djursland. Ideen er gældfrihed, lokal produktion og lokale arbejdspladser, så man ikke skal køre så langt. Grobund tager afsæt i at vise andre måder at lave produktion, håndværk og bosætning. Gældfrit. Fabrik som ejes af 150 mennesker, købt kontant.

Steen laver halmelementer. Traditionelle fundamenter til huse er beton og flamingo mm. Steens huse, derimod, lader jorden være uberørt, det er halm og træ med en klimaskærm over af polyethylen. Det står på fliser, så der er åbent nedenunder. Huset han hæves med en dunkraft og få flere fliser under, hvis klimaet bliver fugtigere. Halmelementerne laves af opskårne halmballer, som er lerpudsede. Leret sørger for brandsikring og opretholder en stabil luftfugtighed. Ler, halm og træ kan indgå i naturens kredsløb uden affaldsproduktion, når huset ikke skal være der mere. I huset genbruges regnvand først til brus og derefter toilet, toiletvandets næringsstoffer bruges i drivhuset. Solceller og solfangere laver el nok til lys og varme i samspil med en masseovn med høj forbrændingstemperatur. Ovnens affaldsprodukter bliver til gødning.

Vi opfører os som om det er en overlevelseskamp at være i verden, men vi kan godt begynde at leve i stedet for bare at overleve. Økonomi – arbejde – rationale – målstyring – er det vi har lært. Hvor kommer det fra? Vi brugte i Middelalderen træ til at smelte jern og til skibsbyggeri. Dvs. vi var ved at lægge vores verden øde – men ”det var der ikke noget at gøre ved”. Det der skete, var ”guds vilje”. Descartes ( ham med ”Jeg tænker, altså er jeg”) ændrede det europæiske gudsbillede: Gud er i himlen og fanden i helvede, mennesker skal underlægge sig jorden ved at skabe viden om naturen -> Naturvidenskab.. Det ændrede gudsbillede medførte en tankemæssig revolution: vi kan godt gøre noget ved tingenes tilstand, vi er ikke underlagt skæbnen.

Siden da har vi arbejdet på at ændre verden og underlægge os naturen. Men i dag er vi gået så langt ud i abstraktion, at vi har mistet kontakten til virkeligheden. Vi er i gang med at udrydde os selv ved at udrydde planter og dyr for kortsigtet vinding.

Vi står nu over for en ny tankemæssig revolution hen imod samhørighed – vi er en del af naturen.

Angående transport:

Vi er villige til at bruge 2 timer til arbejde hver vej. Cyklen udvidede radius – siden bilen – siden motorvejen. Men jo hurtigere vi farer af sted, jo længere væk arbejder vi. Så hvor er tidsgevinsten?

I 1970 balancerede forbruget i DK i forhold til verdens resurser. Fra 1970 er overforbruget kun vokset. Vi sætter mål uden hensyn til, hvad der er brug for. Hvad individet har lyst til, har man også ”ret” til. Vi er blevet alene, isolerede i vores individualisme, og fordi vi ikke er en del af noget større, risikerer vi også hele tiden at føle os ”forkerte” sammenlignet med mediernes fremstillinger af det perfekte menneske. Vi erkender ikke, at vi både har brug for at være del af et menneskeligt fællesskab og en del af naturen.

Hvad får vi ud af at fare afsted på den måde, at sætte os mål som vi har lyst til uden hensyn til konsekvenserne?

Ovenstående er, hvad referenten har nedfældet efter bedste evne. 🙂

Referat af JMOM-generalforsamling:

Årsberetning v. Ellen, godkendt

Regnskab og fremtidige udgifter

Regnskab:

  • Vi melder foreningen JMOM ud af Økonet, men opfordrer samtidig til at man bliver individuelt medlem. Flere er allerede individuelle medlemmer.
  • Regnskabet godkendt. Vi skal se på, hvordan vi får penge i kassen, selvom vi stadig har en vis kapital, – vi har nemlig en negativ balance på årsregnskabet. Vi kan søge både NOAH og andre steder – til foreningen eller til bestemte projekter. Desuden skriver vi til medlemmerne angående kontingentbetaling.

Stillingtagen til fortsat medlemskab af Borgerbevægelsen:

Anne Birgitte vil formidle mere til gruppen om, hvad der sker i BOB. Det er vigtigt, at nogle retssager bliver gennemført for at skabe præcedens. BOB har været i EU – vi håber snart at høre mere om, hvad der kom ud af det.

Vi bliver i BOB.

Kontingentfastsættelse:

Kontingentet sættes op fra og med år 2025 til 200 kr. Ekstra bidrag er naturligvis meget velkomne.

Vi beholder AL-bank trods nyt gebyr på 100 kr. pr. md.                                               

Valg til bestyrelsen, herunder kasserer – alle genvalgt. Bestyrelsen består dermed fortsat af Ellen Odgaard, Thomas Tjørnehøj, Anne Birgitte Levisen, Poul Ganer og Runa Sand.

Valg af revisor – Jette M. Søgaard genvalgt

Forslag til aktiviteter det kommende år

Klimafolkemøde 29. – 30.-31. aug.

Lørdag 31. kl. 11.: Vi har en scene på Grå 2, med 3 mikrofoner i 45 minutter. Vi skal have 2 deltagere plus moderator (Ellen)

Poul Kattler har givet tilsagn (slow travel)

Ellen forsøger at få en politiker eller Cyklistforbundet? Concito? Torsten Gejl? Vi hører mere senere.

Bod til Klimafolkemødet: Per Delphin har kontakten

Viborg: Nanna vil etablere samarbejde med gymnasier – i første omgang gennem HærvejsmotorvejNejTak.

Aktion: ”Slow travel”. Færdes lovlydigt og langsomt på eksisterende veje (til fods – i hestevogn – på cykel – på rulleskøjter …). ”Giv dig tid”. Nanna snakker med Viborg om at samarbejde. Skolerne i Viborg kommune starter den 5. august. En weekend i august – Ellen sender en Doodle med datoforslag.

Evt.

Nødbremsen – demokratiske virkemidler – hvad er demokrati? Vi kan tage emnet mere op på næste møde. Gå ind i demokratidebat via diverse facebook-sider.

Næste møde: 18. juni kl. 11 på Vadestedet 1, Ry.

Debat med Steen Møller og

Årsmøde for foreningen Jyder Mod Overflødige Motorveje

 Søndag den 14. april kl. 12.30 på Vadestedet 1, 8680 Ry (½ times gang fra Ry Station)

Program:

Frokost kl. 12.30. Foreningen er vært

13.15-14.30                    Oplæg ved Steen Møller med debat

Steen Møller, som er landmand, økobygger, opfinder, højskolelærer med meget mere, har gennem årene kastet sin positive energi ud i mange store projekter, og vi glæder os til at høre ham og måske blive smittet af hans iderigdom. Han er nytænkende og løsningsorienteret, også på transportområdet, derfor tænker vi det vil være spændende at tale med ham om vores projekter og bestræbelser. Steen har blandt andet været primus motor i etableringen af de bæredygtige bygge-projekter Friland og Grobund på Djursland. ”Der er viden nok. Vi skal genlære det praktiske og handle”, siger Steen Møller. Hans syn på bæredygtighed indebærer væredygtighed, måden vi er i verden på. Verden er en helhed, hvor alt hænger sammen, vi må holde op med at kæmpe mod naturen og prøve at besejre den.

14.30-15.00     Kaffe

15.00-16.00     JMOM-generalforsamling:

Årsberetning

Regnskab og fremtidige udgifter – herunder stillingtagen til fortsat medlemskab af Borgerbevægelsen, kontingentfastsættelse mm.                                                       

Valg til bestyrelsen, herunder kasserer

Valg af revisor

Forslag til aktiviteter det kommende år.                                   

Evt.

(Kl. 16-17 Efter generalforsamlingen er der almindeligt JMOM-møde, praktiske aftaler mm.)

Klimafolkemøde i Middelfart 29. – 31. august 2024

JMOM har de seneste 2 år været med på Klimafolkemødet i Middelfart sidste weekend i august. Sammen med andre motorvejsmodstandere indenfor Borgebevægelsen.dk har vi bestyret en bod, som var åben alle 3 dage. Sidste år havde vi en lille happening med ”Vælt en motorvej”, som bestod af 6 flamingo-klodser som samlet illustrerede en motorvej og som man kunne skyde ned med en bold. Gevinsten var en ”rutebil” lavet i marengs (småkage). Det var meget succesfuldt. Vi lavede også en syngende happening iført vores gule kapper.

Det er planen at vi igen står i en bod fra d. 29. til og med d. 31. august

”Kører vi stadig den gale vej? Hvordan kommer vi på rette spor?”

En væsentlig del af Klimafolkemødet er de mange debatter, der foregår i de forskellige telte. Det har vi i år tænkt at prøve kræfter med. Overskriften bliver ”Kører vi stadig den gale vej? Hvordan kommer vi på rette spor” Ideen er, at vi skal have fat i 3 personer, som vil sige noget om transport set fra vores vinkel og gerne lidt provokerende/humoristisk. Hele forestillingen må kun vare 45 min. Hvornår og hvor vil senere blive lagt ud på arrangementets hjemmeside. Vi vil anbefale dig at tage en tur til Middelfart i de dage og gerne komme til debatten. Har du lyst til at være med i boden et par timer, er du meget velkommen.

Detaljer om folkemødet kan findes på https://klimafolkemoedet.dk , hvor du også vil kunne hente programmet og kort over området og boderne, når det bliver lagt ud.

Ellen Odgaard

Lidt om motorvejsplanlægning og

samarbejdet i Borgerbevægelsen for en demokratisk motorvejsproces

Der har netop været generalforsamling i den landsdækkende forening ”Borgerbevægelsen for en demokratisk motorvejsproces” – https://borgerbevaegelsen.dk/ JMOM er medlem og repræsenteres af Per Delphin og Anne Birgitte Levisen. 

Fra alle medlemsforeninger lyder det, at man oplever en høj grad af manglende borgerinddragelse i planlægningsprocessen, ligesom naturhensyn ignoreres, endda i forbindelse med beskyttede arter.  

For at sikre fremgang i motorvejsanlæg har man valgt at afkoble de ellers lovpligtige strategiske miljøvurderinger, der burde ligge forud for arbejdet med at vedtage en anlægsloven. I stedet bruger Vejdirektoratet VVM-vurderingerne som et arbejdsredskab i forbindelse med anlæggelsen af motorveje, sideløbende med den politiske proces, som til gengæld ikke påvirkes af VVM. 

Den udemokratiske proces understreges af, at virksomheder og erhvervsfolk kan slippe af sted med at stille krav til den offentlige infrastruktur til deres egen fordel, medens borgere, som ser deres livsvilkår blive forringet af vejanlæggene, bliver beskyldt for at modarbejde fremskridt og vækst.  

Det er ikke kun politikerne, som i høj grad ligger under for denne påvirkning, pressen er desværre også glade for at fremføre disse krav fra det private erhvervsliv. Samtidig med, at pressen gerne vil ses som ”vagthund” fungerer det ikke sådan. Umiddelbart synes det vanskeligt at påvirke pressen til en anden adfærd. 

De udførte forundersøgelser i forbindelse med bro- og tunnelanlæg mistænkes i flere tilfælde for at være ufuldstændige, samtidig med at der slækkes på kravene til vandgennemstrømning. Derfor har modstanderne mod Kattegatforbindelsen betalt en uafhængig oceanograf for at undersøge vandgennemstrømningen i bælterne. Gruppen har kontakt til NGO’er i udlandet, som også er bekymret for anlægget. 

En ting politikerne aldrig nævner, er den store forandring af det danske landskab, som vil være resultatet af de mange planlagte motorvejsbyggerier. Der skal bruges utrolige mængder af sand, grus og sten – alene til Hærvejsmotorvejen 7 millioner m3, svarende til 2 x Råbjerg Mile! Altså materialer, som fjernes et sted og flyttes til et andet. 

Borgerbevægelsen mødes cirka en gang i kvartalet, det er oftest virtuelle møder. Formanden Louise Faber er med sin juridiske baggrund og store indsigt en stor drivkraft i foreningen, hvis medlemsforeninger hver især har deres egne sager.  

Vi har et fælles udadrettet projekt, nemlig deltagelse i Klimafolkemødet i Middelfart i august. 

Anne Birgitte Levisen

 Foreningens bestyrelse, mailadresse jmom@jmom.dk, webside JMOM.DK  Ellen Odgaard, Vadestedet 1, 8680 Ry, tlf. 28767262, Thomas Tjørnehøj, Emborgvej 109, 8680 Skanderborg, tlf. 30 82 29 81, Runa Sand (kasserer), Tværgade 4, 8870 Langå, tlf. 23 98 27 39, Anne Birgitte Levisen, Ødsted Skovvej 10, Ødsted, 7100 Vejle, tlf. 22647482, Poul Ganer.