Regeringen blæser på den kollektive trafik, klima og yderområder

Det er et fattigt land, der ikke har råd til at bevare den kollektive trafik; men skærer ned på busdriften og hæver priserne.

Det siger fire organisationer i et fælles debatindlæg i Politiken d. 26.1. 2024. Det drejer sig om Rådet for Bæredygtig Trafik, NOAH-Trafik, Jyder mod Overflødige Motorveje og Vedvarende Energi. Vi skriver:

Statskassen er velpolstret, og der bevilges rask væk milliarder til motorveje med lille trafik og dårlig samfundsøkonomi, som vi netop har set med motorvejsprojektet fra Regstrup til Kalundborg. Samtidig stiger taksterne til den kollektive trafik 21. januar, mens de regionale trafikselskaber har årets planer for reduceret busdrift til høring. Ved at lade regionerne i stikken økonomisk mens omkostningerne stiger, har de regionale trafikselskaber ikke andre muligheder end at prøve at få enderne til at hænge sammen med højere priser og færre busser. Resultaterne er aldeles forudsigelige: mindre offentlig transport, dårligere mobilitet, flere vil købe egen bil og udlede mere CO2, og huspriserne vil falde i de landsbyer, der får forringet deres kollektive trafik.

Det er et fattigt land, der ikke har råd til at bevare den kollektive trafik; men skærer ned på busdriften – oven i købet kombineret med højere billetpriser. I regeringsgrundlaget ’Ansvar for Danmark’ står, at regeringen vil understøtte busdækningen i både byer og yderområder samt skabe bedre muligheder for at bo godt på landet. Desværre har regeringen valgt at lade busserne sejle i deres egen sø ved ikke at give regionerne midler, der følger de stigende omkostninger. Regeringen har fulgt op på regeringsgrundlaget ved at nedsætte et ekspertudvalg, der skal se på en ny struktur for kollektiv trafik; men udvalget kommer først med sine anbefalinger ved udgangen af 2024, længe efter nedskæringer og prisstigninger er gennemført. Man overser helt bevidst transportbehovet hos de ca. 38 procent af de danske husstande, som ikke har bil, samt alle, der af miljø-og klimahensyn gerne benytter kollektiv transport, hvor der er en god service til en rimelig pris.

Hvis regeringen virkelig havde ønsket at følge sit ansvar for Danmark, for klima og for yderområder, kunne den have brugt lidt af statskassens rigelige midler til at holde busserne kørende og taksterne i ro, indtil de gode eksperter kommer med deres forslag, og politikerne får gennemført en ny og måske bedre struktur. Det er et valg. Man kan blot se til den anden side af Øresund, til Skåne, hvor den kollektive trafik er i politisk fokus med det resultat, at den er bedre og bruges langt mere end i Danmark.

Hvorfor handler regeringen, som om Danmark er et fattigt land, der ikke kan vedligeholde busdriften og holde hånden under de mange danskere, der er afhængige af kollektiv transport, mens nye strukturer planlægges?

Poul Kattler, Rådet for Bæredygtig Trafik

Høringssvar om Egholm til Transportministeriet

Høringssvar til forslag til lov om anlæg af en 3. limfjordsforbindelse fra foreningen Jyder Mod Overflødige Motorveje (JMOM)

Drop planerne om anlæg af en 3. limfjordsforbindelse!

Det er yderst bekla­ge­ligt, at projektet vedrørende en 3. limfjordsforbindelse er nået så langt i planlæg­nings­­s­pro­cessen som til forslag til an­lægslov. Helt grundlæggende anser JMOM det for en særdeles dårlig ide at anlægge denne motorvej, da den vil have en lang række ne­gative konsekvenser, som tilsammen bur­de være ri­gelig grund til at afvise pro­jek­tet. Hvis motorvejen ikke anlægges, undgås de mange negative konsekvenser. Ydermere spares samfundet for en anslået anlægs­udgift på ca. 7,8 milliarder kr. JMOM opfordrer Folketinget til at afvise det fremsatte forslag til an­lægslov.

Transportudviklingen

Der er generelt mange usikkerheder omkring udvikling efter etablering af nye motorveje. Men ét er tem­melig sikkert: nye og bredere veje skaber mere biltrafik på landsplan. Bestanden af personbiler i DK var pr. 1. januar 2023 2.800.000 og i 2018 2.530.000 – altså en stigning over 5 år på 270.000. Den store trængsel ligger om morgenen og om eftermiddagen (2 x 2 timer) og udgøres for en væsentlig del af personbiler, som transporterer i gennemsnit 1,05 person. Denne udvikling er ikke ønskværdig. Denne transportform har medført, at den kollektive transport er stærkt nedadgående især udenfor byerne, hvor den i mange områder faktisk ikke eksisterer. Dette er til stor gene for handicappede, gamle og unge under 18 år. De må ofte flytte til byen. Dette er tillige en hindring for at skabe balance mellem by og land.

Det er på høje tid, at politikerne ændrer på den kurs for transportudvikling, der har været gældende de sidste ca. 50 år med etablering af flere og flere motorveje. Grænsen er nået! Og dermed skal motorvejen vest om Ålborg skrottes. Der er brug for nytænkning. Danmark er et af de lande i EU med flest km motorvej i forhold til befolkningstallet. Danmark er et lille land, og her skal også være plads til større naturområder.

Vi mener: Det skal være dyrt og besværligt at transportere sig alene.

Det skal være billigt og nemt at transportere sig sammen med flere.

Hvis personbilerne på vejene bliver reduceret, vil der være plads til erhvervskørsel på de eksisterende veje. Danmark har allerede et meget veludbygget vejnet.

Klima                                                                                                                               

Vi befinder os i en alvorlig klimakrise, og det er et erklæret samfundsmål at nedsætte den hjemlige CO2-udledning markant. Ikke desto mindre indgik politikerne i juni 2021 et infrastrukturforlig, der bl.a. in­de­bærer anlæg af adskillige nye motorveje med dertil hørende udledning af betydelige mængder CO2. En 3. Limfjordsforbindelse er en af disse motorveje. Det skammelige infrastrukturforlig omfatter vejanlæg til 63,8 milliarder kroner og indebærer udledning af skønsmæssigt 2.294.000 tons CO2e i anlægsfasen og ved vedligehold. Anlæg af en 3. limfjords­forbindelse vil ifølge baggrundsdokumentet ”Klima­mæs­sige konse­kvenser” nationalt udlede 298.430 tons CO2e. Hertil kommer udledning, der sker i udlandet (181.950 tons).

Po­li­ti­­ker­ne bag forliget anser åbenbart anlæg af en stribe kli­maska­delige motorveje for så uomgængeligt vig­tige for landet, at det retfærdiggør en betydelig forøgelse af CO2-udledningerne, stik imod bestræ­belserne på at nedbringe disse. I lyset af klimakrisen vil det være dybt uansvarligt at anlægge en række nye motor­veje i Danmark. Den rette klimahandling vil være at droppe projekterne, herunder også en 3. lim­fjords­forbindelse!

Motorveje og vækst

De mange ønsker om flere nye motorveje herhjemme er i sidste instans næret af forventninger om øko­no­misk vækst. Det er en sejlivet myte, at en ny motorvej altid fører til økonomisk vækst og flere ar­bejds­plad­ser overalt i et stort område. Det er blevet påvist af trafikforskeren Per Homann Jespersen, at motor­ve­je flyt­­ter rundt på væk­sten. Nogle ste­­der omkring en ny vej kommer der vækst og nye ar­bejds­pladser, andre steder kommer der nega­tiv vækst og sker tab af arbejdspladser.

Samfundsøkonomiske analyser

En del af beslutningsgrundlaget for anlæg af nye motorveje er de samfundsøkonomiske analyser. En svaghed ved analyserne er, at ikke-mar­kedsprissatte ef­fek­ter af trafik­in­ve­ste­ringerne er meget usikre, og der er en række effekter, som slet ik­­ke opgøres og med­tages i analyserne. Kort for­talt beregnes og pris­sættes nytteef­fek­terne af et vejprojekt ved hjælp af Teresa-modellen, og effekterne omsættes til mone­tæ­re værdier (beløb i kr.) ud fra, hvad et antal adspurgte personer giver udtryk for, de er villige til at betale for en given effekt, eksempelvis kortere rejsetid. Sådanne fiktive beløb (”luftpenge”) sam­menholdes med prisen for en ny motorvej, som er et beløb, der er knyttet til den ”virkelige” økonomi. Forsøg på at pris­sæt­te effekter, der hidtil ikke er indgået i analyserne, som f. eks. naturværdier, vil næppe falde heldigt ud, men blot munde ud i yderligere et sæt fiktive beløb. Sam­men­stillingen af fiktive beløb med beløb, der er knyttet til den reelle øko­no­mi, gør, at a­na­ly­ser­ne må anses for uegnede til beregning af et infra­struk­turprojekts ren­tabilitet. Især tids­besparelser er en af­gørende begrundelse for bygning af nye motorveje. En kø­re­tids­be­spa­relse beregnes som forskellen mellem nutidig transporttid og estimeret transporttid på en plan­lagt vej med højst tilladte hastighed og uden forhindringer. Det må anses for meget problematisk, at også ”tabt” tid ved kørsel i fri­tiden bliver pris­sat og indgår i de gængse sam­funds­øko­nomiske analyser. En stor del af per­son­transportarbejdet foregår netop i fritiden.

Det er derfor yderst kritisabelt, at sådanne uegnede ana­ly­ser indgår som en del af beslutningsgrundlaget for in casu forslaget til lov om anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse. JMOM anser, at de samfunds­ø­ko­no­mi­ske beregninger er af en så mangelfuld karakter, at de ikke kan indgå som en del af beslutnings­grund­laget for forslaget til lov om anlæg af en 3. limfjordsforbindelse.

Støjberegninger

Støjniveauer fra trafikken på den planlagte motorvej er på traditionel vis angivet som gennemsnit over døg­net og året. Det er særdeles uhel­digt, at mak­simale støj­ni­veauer, der tidvis forekommer, og som er særligt generende for beboere ved vejen, ik­ke an­­gives. Ingen ved, hvad støjniveauet vil være en al­min­de­lig hver­dag – eller i myld­retiden – eller ved den mest fremherskende vindretning – for det er ikke blevet beregnet. Det ligger til gengæld fast, at det oplevede støjniveau en stor del af tiden vil være højere end det beregnede gennem­snit. Med stigende trafik i årene fremover vil støjen øges, også med flere elkøretøjer på vejen, men det er ikke blevet beregnet, hvad støj­ni­veau­erne vil være efter et givet antal år. Det er beboerne langs motorvejen, som overraskes af og må leve med højere støjniveauer end de angivne gennem­snits­vær­dier.  Sundhedsfaglig forskning har vist, at vejstøj i værste fald bl.a. kan be­virke stress, søvn­for­styrrelser, hjerte­kar­syg­dom­me, for­højet blodtryk, diabetes, forskellige former for kræft, demens samt nedsat indlæ­rings­ev­ne hos børn. Der er samtidig betydelige sam­funds­ø­ko­no­mi­ske omkost­ninger forbun­det med de hel­breds­­mæssige effekter af trafikstøj. Det er helt uacceptabelt at fremlægge et forslag til anlægslov for en tredje lim­fjords­forbindelse på baggrund af et så mangelfuldt plan­læg­ningsgrundlag.

Støjpåvirkning af beboelsesområder        

Ved anlæg af ca. 20 km ny motorvej i Egholmlinjen vil et større areal om­kring vejen påvirkes af støj, og adskillige fastboende i relativ nærhed af motorvejen vil blive udsat for vej­støj med forringet livskvalitet til følge. Egholmlinjen løber gennem åbent land langs den vestlige del af Aalborg, hvor der i dag er begrænset vej­støj, og passerer undervejs i va­ri­e­rende afstande flere boligområder. Der må forventes en væsentlig forøgelse af støjpåvirkningen i området langs den 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen sammenlignet med situationen uden en mo­tor­vej.  Der vil i forbindelse med projektet blive opsat i alt 5 km støjskærme. Hvad med de øvrige 15 km? Spørgsmålet er, om ikke vej­stø­jen trods dæmpning stadig vil være til gene for et stør­re antal beboere, jf. ovenstående bemærkninger vedr. beregning af vejstøj. Det ligger jo ligesom i kortene, at et antal helårsbeboelser vil være særligt støjramte efter etablering af anlægsprojektet, når Vejdirektoratet etablerer en ordning, hvor der kan ydes tilskud til facadeisolering af sådanne beboelser. Hvis forslag til anlægslov for en 3. Limfjords­forbindelse vedtages, har politikerne valgt at acceptere, at mange beboere udsættes for generende og skadelig vejstøj.

Rekreative værdier

Motorvejen passerer gennem eller tæt forbi en række natur- og rekreative områder. For de mennesker, der med forskelligt formål opholder sig her, vil den visuelle oplevelse af land­skabet forringes markant. Ek­sempelvis vil en landskabsbro over Østerådalen i bedste fald tillade, at dyr kan passere under den, men bro­en er og bliver et skæmmende fremmedelement i landskabet.  

Motorvejen vil udsætte de mennesker, der opholder sig i naturområderne og de rekreative områder, med generende støj. Dette gælder bl.a. Egholm. Mange af de ople­velsesmæssige værdier, der er forbundet med at sejle til en forholdsvis uforstyrret ø som Egholm, går tabt ved anlæg af motorvejen. Øen vil fremover ikke have den samme vær­di for turismen. 

Selv om diverse dyrearter stadig måtte forekomme i et område omkring motorvejen, vil oplevelsen af arterne i deres miljø være drastisk forringet i det nu støjprægede og visuelt skæmmede område.

Ophold i naturen er godt for den mentale sund­hed, men med anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen forringes mu­lig­he­derne for gode op­levelser markant.

Det er i høj grad kritisabelt at foreslå anlæg af en motorvej, der markant forringer oplevelsen af land­ska­ber, naturområder og relativ stilhed for mange mennesker, hvis livskvalitet herved forringes. Desværre tillægges muligheden for gode oplevelser i naturen generelt ingen vægt i be­­­slutningsprocessen vedr. anlæg af nye motorveje.

Dyre- og planteliv 

Ved anlæg af en ny motorvej i Egholmlinjen inddrages naturarealer, og herved forringes voksesteder for plantearter samt levesteder for for­skellige dyrearter. Strækninger af vandløb skal forlægges i forbindelse med anlæg af motorvejen.

I Danmark er der ikke meget natur tilbage efter mange år­s omfattende indgreb af forskellig art. Den re­ste­ren­de, pressede na­tur har mindst af alt brug for et massivt indgreb som an­læg af en ny motorvej!

Motorvejen vil virke som en barriere for visse dyrearters spredning. Ved diverse afværgeforanstaltninger såsom faunapassager og paddehegn m.m. søges skadevirkningerne begrænset. Fau­na­pas­sa­ger m.v. giver næppe dyrene samme muligheder for at sprede sig i landskabet, som de havde før etablering af mo­torvejen. Land­skaber uden motorvej og uden afværgeforanstaltninger er så langt at foretrække frem for land­skaber med motorvej og med afværgeforanstaltninger!

Det planlægges at udlægge områder med erstatningsnatur ved motorvejen, men visse naturtyper såsom rigkær og strandenge kan kun vanskeligt erstattes.

Strandtudsen er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, er fredet og er på den danske rødliste opført som truet. Trafikdrab af arten i lavtliggende om­rå­der er anført som en mulig trussel, og det formodes, at trafik­støj i aften- og nattetimerne kan føre til, at hunpadder kan have vanskeligt ved at høre og lokalisere han­nerne, hvilket kan nedsætte artens ynglesucces. Desuden anføres det, at strandtudser ikke er særlig villige til at acceptere erstatningsvandhuller.

Det angives i den opdaterede miljøkonsekvensvurdering, at fugle, herunder beskyttede arter, på en række angivne lokaliteter vil fortrænges som følge af arealinddragelse ved anlæg af motorvejen og forstyrrelser ved anlægsaktiviteterne.

Det skal anføres, at flagermus kan blive dræbt i trafikken, når de flyver på tværs af en motorvej. Her er kø­re­tø­jer­nes fart så høj, at flagermus generelt ikke kan nå at undvige. Flagermusene dræ­bes en­ten ved at blive ramt af køretøjerne eller ved, at de suges ind af den vind, som omgiver køre­tø­jer­ne. Sand­synligvis kan flagermus fanges i den stærke vind, som omgiver lastbiler, i op til en meter over lastbi­ler­ne. En motorvej ført over en ådal vil være hævet over terræn, og flagermus vil kunne blive dræbt i den på­gæl­den­de høj­de.

Generelt erstattes et naturareal, der er permanent inddraget til motorvej, med et dobbelt så stort areal. At naturarealet her­hjemme forøges er absolut ønskværdigt, men det er klart at foretrække, at dette mål realiseres, uden at det forudsætter anlæg af en ny motorvej!

Fravigelse fra habitatdirektivets artikel 12, litra d

I baggrundsdokumentet ”Fravigelse for bilag IV-arten odder – vurdering jf. habitatdirektivets artikel 12, litra d” argumenteres for, at forbuddet mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for odderen kan fraviges, idet der ikke findes noget alternativ til det planlagte forløb af motorvejen i Egholmlinjen, og at anlæg af motorvejen tjener bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser.

Der er flere år efter VVM-undersøgelsen fra 2011 blevet præsenteret et alternativ til en 3. Lim­fjordsforbindelse i Egholmlinjen i form af et ekstra tunnelrør, og der er næppe generel enighed blandt tra­fik­eksperter om, at der ikke findes et brugbart al­ternativ til en motorvej i Egholmlinjen. Mht. bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfunds­in­teresser, hvortil hører fremkommelighed for erhverv og private, kunne alternativet til en motorvej i Egholmlinjen også tænkes at varetage disse interesser.

Privatøkonomiske konsekvenser

De færreste har lyst til at bo tæt på en motorvej. Derfor vil beboere nær en planlagt motorvej, hvis ejendom ikke bliver eksproprieret, have meget svært ved at sælge deres ejendom. De vil være stavns­bund­ne og må dag ind og dag ud leve med den enerverende vedvarende støj fra motorvejstrafikken.

Ejendomme, der er beliggende inden for et område omkring motorvejen, vil falde i værdi. 

Hvis forslaget til lov om anlæg af en ny motorvej vedtages, har politikerne hermed valgt at acceptere, at lokale beboere påføres disse ulemper.