Hvordan slår en motorvejsmodstander X Factor?

Omtale i Århus stiftstidende 8. marts 2010

Af Grith Jørgensen
grjo@stiften.dk

Foto: Asbjørn Sand

Det er ikke altid lige nemt at skulle brage igennem mediebilledet, når man er i skarp konkurrence med politiske skandaler, sportslige op- og nedture og en god gang sladder fra Paradise Hotel og X Factor-kulisserne.

Det har foreningen Jyder Mod Overflødige Motorveje måttet sande. Derfor havde lørdagens årsmøde også emnet pressekontakt på dagsordenen.
»Hvordan får vi vores budskab tydeligere frem?,« lød spørgsmålet til en million.

Foreningen havde inviteret journalist Martin Wilde til at komme med et konkret bud på målretning af indlæg i pressen og i digitale medier.

For Jyder Mod Overflødige Motorveje er det vigtige fortsat: At pege på transportformer, der er bedre for miljø og sundhed. De ønsker at beskytte klimaet, men de mener, at landets transportsystemer fremmer privatbilisme. Motorveje udbygges, mens jernbanenettet ikke udvides.

Sidste forår forsøgte foreningen sig med et blomstrende budskab på en baneskråning op ad motorvejen ved Lystrup. 10.000 krokus skulle sælge det miljøbevidste budskab, og med foråret – forhåbentligt – lige om hjørnet, skulle budskabet snart være til at få øje på igen.

JMOM årsberetning 2009

Af Ellen Odgaard , Bestyrelsesmedlem i Jyder Mod Overflødige Motorveje.

Blomster-aktion marts

Foto: Asbjørn Sand

Usikkerheder: hvornår springer krokusene ud, de fremstår absolut tydeligst i solskin (kl. 10 – 12), hvilken lørdag kan vi samle nogle aktivister, hvordan får vi mediernes opmærksomhed (TV2).

Asbjørn Sand vadede over en leret pløjemark og tog billeder til vores brug i delvist solskin.
En tilfældig bilist på motorvejen havde set udsmykningen på skrænten og kontaktede Århus Stifttidende, som egenhændigt havde været ude at tage billede og rettede forespørgende henvendelse til Stadsgartneren i Århus Kommune og til Bane-Danmark.
Så rykkede vi (4 aktivister) ud dagen efter (4. 4.) til Lystrup Engsø med vores plakater og postkort den eneste solskinslørdag i foråret og gav besked til Stiften og TV2 at vi stod bag. TV2 afviste at komme. Stiften kom og bragte billede og artikel. Vi fik en god snak med løbere og gangfolk på stien men forholdsvis få. Krokusene var næsten afblomstrede.
Samme dag sendte vi et par af Asbjørns billeder og en pressemeddelelse med fakta og tal om trafik og CO2-udledning ud til andre 10 dagblade. Til Information var et billede rettet specielt til ”Dagens billede”. Intet blev bragt.
DSB´s interne personaleblad bragte uopfordret billedet og en undrende tekst, som vi besvarede.

KlimaDM
I løbet af foråret afholdtes KlimaDM bl.a. med en kreativ disciplin. Konkurrencen blev afholdt i Region Midt og senere på landsplan. Asbjørn satte 3 billeder sammen til en kollage og vi sendte ind med passende tekst efter reglerne (mest i håb om ad den vej at få opmærksomhed på vores fænomen). Intet blev bragt i medierne om KlimaDM, såvidt vi har kunnet opspore.

Krokusene blomstrer igen
I nov. henvendte vi os til Ud & Se og foreslog en artikel med billede, som jo passer perfekt ind i DBS´s grønne profil. Svar: Desværre – Ud & Se skriver ikke om trafikpolitiske emner.

Henvendelse til Samvirke

Klimatopmødet i København dec.

Vi lejede en lejlighed via Reg. Midt i Kbh´s centrum 11.-18. dec. Medlemmer kunne overnatte gratis i denne periode i begrænset antal – vi var 2-6 personer.

Aktion
Deltage i den store demonstration d. 12. eftermiddag og FoE´s/NOAHs demonstration samme formiddag.
Nyt banner kreeret og malet af Runa. Desuden hvidt banner ”Vi har motorveje nok”
Gule stofkapper med motorvejs-stop-skildt til alle aktivister – kreeret og syet af Ellen
Plakater på en ny og lettere konstruksion
Ialt 11 aktivister

En festlig og næsten fredelig demonstration men meget koldt. En del kommentarer og spørgsmål.
Vi var pænt synlige i det store menneskehav og med på Politikens forside. Og en gul kappe overgik til Nationalmuseet.
Uddelte postkort, foldere og julekort (banneret m. nisser).
2 plancher ophængtes ved Bundmødet.

Hver især deltog i det man havde lyst til i Klimaforum09 (DGI-byen), Bundmødet (Christiania) eller i Kbh. generelt.

Læserbreve

Ellen
Information d. 8.12. 08 med billede
Århus Stifttidende og Midtjyllands Avis aug. (sendt til 3 mere – vist ikke bragt)
Politiken nov. (fravalgt i Information)
JyllandsPosten dec.- ikke bragt

Rasmus
Arbejderen, dec. (“Den lille demonstrant”) ikke bragt

Thomas
været igennem til P1 Poul Friis
brev til Trafik- og miljøordførere fra alle partier: planlægning af motorvej samtidig med
krav om nedbringelse af CO2-udledning og klimatopmødet

Tryksager

Ny aktuel folder i stil med det velkendte lay-out.
Nye klistermærker: plakaten og ”motorvej-stop-skildt”
Plakater: der er nærmest ingen efterspørgsel selv om A3-format er gratis. A1- koster fortsat 50 kr.

Samarbejde

Samarbejde med Klimabevægelsen i Århus – deltaget i et par møder. Desværre kunne ingen deltage til deres klima-demonstration d. 5.12.

Rapport fra Ålborg Universitet

Ellen interviewet til studerendes opgave på Ålborg Universitet “Hvor der er vilje er der motorvej – en undersøgelse af rationaler og logikker i dansk trafikplanlægning” med Silkeborg-motorvejen som eks. Resultat: en flot og spændende rapport, som i store træk underbygger vores formodninger omkring planlægning af motorveje.

JMOM

Antal møder: 10 – ca. hver måned
Mindegade 10, Århus (SUFs lokaler)
5 bestyrelsesmedlemmer
Nyhedsbreve: 2 – aug. og febr.
Hjemmesiden fungerer glimrende takket være Bente Grue

Ellen Odgaard

Vedtægter for Jyder Mod Overflødige Motorveje

Vedtaget på JMOM årsmødet marts 2010

1. Formål

  1. At sætte fokus på konsekvenserne af motorvejsbyggeri, og komme med transportmæssige alternativer der tilgodeser miljø og sundhed.
  2. At styrke den trafikpolitiske debat i offentligheden og sætte den nationale trafikplanlægning ind i et overordnet internationalt og miljømæssigt perspektiv.
  3. At tage kontakt til og samarbejde med ligesindede organisationer i Danmark og nærmeste udland.
  4. At arbejde for at mindske det samlede transportbehov

2. Medlemskreds
Som medlemmer kan optages foreninger, grupper og enkeltpersoner, der ønsker at støtte ovennævnte formål.

3. Medlemsmøde
Årsmødet med adgang for alle foreningens medlemmer afholdes ordinært en gang årligt i foråret. Medlemsmøder afholdes når bestyrelsen eller et flertal af medlemmerne finder det fornødent. Alle fremmødte har stemmeret. Beslutninger tages ved almindeligt flertal. Årsmødet er foreningens højeste myndighed. Der føres protokol over mødets beslutninger. 

4. Bestyrelse og aktivgrupper
Bestyrelsen vælges på årsmødet. Her vælges samtidig en kasserer. Det er bestyrelsen, der leder og koordinerer foreningen. Der kan derudover dannes aktivgrupper, som koordinerer med bestyrelsen omkring aktiviteter. 

5. Regnskab
På det ordinære medlemsmøde fremlægges regnskabet for det foregående kalenderår til godkendelse. Regnskabet revideres forinden af den på det ordinære medlemsmøde valgte revisor.

6. Tegning udadtil
Bestyrelsen tegner foreningen udadtil og kan inden for rammerne af årsmødet og bestyrelsens beslutninger tage de nødvendige økonomiske dispositioner.

7. Opløsning
Opløsning af foreningen kan finde sted ved beslutning på et medlemsmøde med tilslutning fra to tredjedele af de fremmødte. Foreningens eventuelle aktiver tilfalder andre aktiviteter, der efter mødets beslutning, beskæftiger sig med bæredygtig trafikplanlægning.

8. Ændring og ikrafttræden
Ændring af nærværende vedtægt kan finde sted på et årsmøde med tilslutning fra to tredjedele af de fremmødte.

Revideret og godkendt på årsmøde forår 2010