JMOM årsmøde 24. marts 2012

Ivan Lund Pedersens oplæg (pdf 800kb)
Svend Vestergaard Jensens omtale af årsmødet (Svend er tidligere bestyrelsesmedlem i JMOM)

Referat fra årsmødet

Referat fra årsmøde for Jyder Mod Overflødige Motorveje
24. 3. 2012 kl. 12-16 på Alken Mejeri

Deltagere: Ellen, Ivan, Erik, Aase, Poul Ganer, Rasmus Astrup Hansen, Diana, Jette, Thomas, Runa, Poul Gunder, Henning, Svend, Maiken, Janet.

1. Frokost kl. 12.00

Poul Gunder blev valgt til ordstyrer. Det blev vedtaget at bytte pkt. 3 og 4.

2. Årsberetning v. Ellen.

Stikord til JMOM årsberetning 2012:

Største succes – holde foreningen i live

4 best. medl. – tilløber Palle
tilløber Nanna

ca. 100 medl. (passive)

7 best.møder – privat, week-end-dag
god stemning – ringe aktivitet mellem møderne
Hvordan får vi fat i mere aktivitetsgejst
kontakt med andre, som også brænder for opgør med eksist. trafik pol.
NOAH-Trafik

Hjemmesiden – ”er I døde?”

Aktiviteter:
Skrivelse fra RBT (juni) – planlægning af politisk høring efter valget med nye trafikordførere. JMOM som medarrangør.
Indledende møde i nov. – Palle. For forskelligartede holdninger

Læserbrev i JP-Århus – Velkomst ny trafikminister- Vejdirektoratet og motorvej Viborg-Århus.
Folkehøringer. Megen debat i Lading Motorvej grundet megen trafik morgen og eftermiddag. Debat i 20 år – folk stavnsbundet. Løsning nu. Kollektiv trafik
ikke nogen løsning.

Førsøgt at blive medlem af Concito Tænketank – takkede nej

Facebook-gruppe (Nanna) – gået i fisk

Holde kontakt til RBT – Nanna – flyttet til Sønderjylland

Nomineret til Stilhedsprisen 2012 af fore. ”Vi elsker stilhed”

3. Regnskab og medlemstal

Der er 15 posteringer i regnskabet. Indtægterne er medlemskontingenter, udgifter hovedsageligt transportudgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder samt udgifter til indkaldelse og afvikling af årsmødet. Regnskabet er ikke revideret eksternt, men var tilgængeligt til gennemsyn på årsmødet. Kassebeholdning på 35.000 kr. Dette tal har været nogenlunde uændret de sidste år. Sidste år var der ikke mange der betalte medlemskab, men det hænger nok meget sammen med at der ikke blev udsendt girokort.
Regnskabslayout ændres til næste år.
Regnskabet skal forelægges den nye revisor sammen med regnskab for 2012.

4. Fremtidige aktiviteter, visioner (idérunde)

Ivan Lund Pedersen fra NOAH lagde ud med et omfattende og grundigt oplæg om, hvad NOAH Trafik arbejder med, blandt andet NOAH’s syn på Vejdirektoratets strategi og argumentation gennem årtierne.
Ivan Lund Pedersens oplæg (pdf 800kb)

Heldigvis er mange planlagte vejprojekter nu henlagt pga. krisen, men Silkeborg-motorvejen er nu i slutfasen og kan ikke stoppes.
Casa (Center for alternativ samfundsanalyse) og Noah arbejder aktuelt med omkostninger ved bilismen. Afgifterne er blevet udhulet voldsomt, samtidig med at der ikke er balance mellem benzinpriser og stigende billetpriser i den kollektive trafik.

TU har lavet en statistik, der viser, at transportkun arbejde kun udgør ca. 20 % af personbiltrafikken i Region Midtjylland.
Bilpendlere på statsstøtte (pdf fra Noah)Man kan kontakte TU for oplysninger via Ivan (noahtrafik@noah.dk).

NOAH vidensindsamling om trafik
NOAH Trafiks force er vidensindsamling og formidling via artikler, høringssvar mv., samt via hjemmesiden.

 Egholm-forbindelsen: www.denbedstevej.dk

 www.trafikbogen.dk

Diskussion ud fra Ivans oplæg:

Vores samarbejde kan bruges til at formidle viden videre ud lokalt, fx i Lading.
Aktuel er Viborg-vejen (og evt. Hærværksmotorvejen).
Vi kan bruge listen over skrinlagte projekter som eksempel – opfordre til at de stedes endegyldigt til hvile.

Det blev vedtaget, at JMOM melder sig ind i NOAH.

Visionsrunde – mødedeltagernes tanker om JMOM’s arbejde fremover:

Der skal mere liv i foreningen. Vi beholder vores navn og organisation, og det er meget vigtigt at styrke samarbejdet med andre og få flere unge mennesker med – også på facebook. Vi skal koncentrere os om Viborg-motorvejen og specielt ødelæggelserne omkring Mundelstrup by. Vi skal gøre mere for at gøre foreningen mere kendt og aktivere medlemmerne. Hvis folk aktuelt bliver berørt, kan de mobiliseres. Trafikpolitik berører folk meget, og det er vigtigt at holde fast i vores organisering, også under lavvande. Det vi har været bedst til, har været at lave sjove aktioner. Vi skal være åbne over for, at aktioner skal være overkommelige at gennemføre. Det er vigtigt at have fokus på CO2-reduktion. Kan vi grave i det spil, der foregår omkring vejdirektoratet? (Mobilisere journalistelever?). Behagelighederne ved motorveje medfører enorme omkostninger. Vi skal have de lokale beboere med – det rykker.
Eksempelvis er det en ide at tage fat i beboerne i Vrads. (www.forandringnu.dk).

5. Valg af bestyrelse og revisor

Jette, Ellen, Thomas og Runa er genvalgt. Poul Ganer og Diana indtræder som nye bestyrelsesmedlemmer.
Poul Gunder blev valgt som ny revisor.

6. Evt.

Nyhedsbrevets indledning bør omformuleres – Runa har noteret ændringen.
Vedtægterne skal ligge på hjemmesiden – Thomas lægger det ind.
Både Poul Gunder og Ellen har interessant arkivmateriale, der rækker langt tilbage i foreningens historie.