KOM TIL FORÅRSFEST MOD MOTORVEJEN

Vi må MARKERE EN MODSTAND, også i fællesskab, så hvis du kan, så ses vi i landsbyen
SKELHØJE ved Viborg lørdag d. 13/5 KL. 14 – 17

Vi fester i anlægget over for Kulturhuset mellem Volden og Dollerupvej, Skelhøje

DER BLIVER TALER, SANGE, KAFFE & KAGE + GÅTUR i den smukke natur

Talere: Stine Isaksen (Alternativet), Poul Engholm (Hærvejsmotorvej-Nej-tak), Per Smed (lokal borger). Derudover kommer Torsten Geil (mf. Alternativet) til en snak med de fremmødte.

— er DU blandt de mere eller mindre skeptiske, eller er du direkte modstander af planerne om en MOTORVEJ udenom Viborg ? Så vil vi meget gerne invitere til FORÅRSFEST MOD MOTORVEJEN i Skelhøje, sydvest for Viborg. En hel række organi-sationer vil den pågældende dag markere en modstand mod den førte trafikpolitik. Der er allerede godt gang i planerne om at omkranse Viborg med endnu en omfartsvej i form af en motorvej, som vil komme til at gå gennem dele eller det hele af en række landsbyer, samt i øvrigt skabe voldsom og potentielt skadelig støj og anden forurening, både fra biler og asfalt. Men Viborg har ikke brug for denne vejstrækning : det ville faktisk fungere bedre, hvis man, som en del organisationer og enkeltpersoner har påpeget, sørgede for en opgradering af den allerede eksisterende vej, A13, i form af en såkaldt 0+ – vej. Denne løsning er tilstrækkelig for at kunne opfylde de trafikale behov på stedet, og i Vejdirektoratets undersøgelser optræder denne mulighed på lige fod med de to skitserede vejføringer med motorvej rundt om Viborg. Netop i dette år er man inde i en høringsfase, hvor også befolkningens holdninger til konkrete projekter skal frem i lyset, så de traditionelle politikere ikke kommer til at løbe med hele magten i disse store og meget indgribende anlægsarbejder. Vi må MARKERE EN MODSTAND, også i fællesskab, så hvis du kan, så ses vi i landsbyen SKELHØJE lørdag d. 13/5

JMOM i kampagnen ’Stop ny Fossil Infrastruktur’

Socialdemokratisk tilståelsessag om den overflødige motorvej

Mandag aften i Løgstruphallen afslørede den socialdemokratiske transportordfører Thomas Jensen, hvor løst et grundlag beslutningen om motorvejen fra Løvel til Klode Mølle blev taget på.

Det var tilsyneladende samtaler med landets borgmestre, der lå til grund for socialdemokratiets første ønsker til en infrastrukturaftale. Mange borgmestre vil jo gerne have motorveje og jernbaner – det kommer ikke bag på nogen.

Mange af os havde dog håbet på, at det blandt andet var hensynet til klimaet, der dannede grundlaget for infrastrukturaftalen. Men det fik vi ikke indtryk af på trods af Thomas Jensens fine ord om regeringens generelle klimatiltag.

Det noget diffuse mål om at ”binde landet sammen” blev også nævnt som argument. Uden at den socialdemokratiske ordfører dog nævner noget om opsplitningen af de lokalsamfund, som en motorvej vil pløje igennem.

Thomas Jensen fortalte, at han for år tilbage blev kimet ned af vejbygningsfirmaer med tomme ordrebøger. Han forklarede os, at det er vigtigt hele tiden at have nye projekter i støbeskeen for at holde vejbygningsfirmaerne i live. Det er en af grundene til, at vi skal have en motorvej.

Samme argument har andre transportordførere brugt. Med andre ord er motorvejsbyggerier beskæftigelsesprojekter for entreprenørvirksomheder med overvejende udenlandsk arbejdskraft.

Noget så irrelevant for en socialdemokratisk transportordfører som klimaet og råstofforbruget under anlæg af en motorvej 180 km op gennem Jylland kom Thomas Jensen ikke ind på.

Noget så irrelevant for en socialdemokratisk transportordfører som klimaet og råstofforbruget under anlæg af en motorvej 180 km op gennem Jylland kom Thomas Jensen ikke ind på.

Det skinnede tydeligt igennem, at det vigtigste for Thomas Jensen var det ”realpolitiske” spil på Christiansborg (læs: studehandlerne). Folketinget har sat Vejdirektoratet til at undersøge, hvad der vil være den bedste løsning for det danske samfund: En motorvej i øst og vest eller en 0+-løsning, hvor man udbygger de eksisterende veje.

Thomas Jensen sagde, at en løsning vest om Viborg var besluttet, men hvis der viste sig noget ”gruopvækkende” under Vejdirektoratets analyse af linieføringen, så kunne det da måske betyde, at man ville ændre holdning til en østlinieføring.

Mht 0+ løsningen var den allerede valgt fra, og det kunne gruopvækkende oplysninger om de to motorvejslinieføringer ikke ændre noget ved. Overhængende klimatrusler er åbenbart ikke gruopvækkende i Thomas Jensens optik.

Forhåbentlig findes der stadig besindige socialdemokrater, der vil være i stand til at vurdere, hvad det danske samfund og klimaet har behov for – uden for mange ”realpolitiske” finurligheder.

Ellen Frydendal, Formand for HærvejsmotorvejNEJTAK

Hærvejsmotorvejen skal stoppes

Ellen Odgaard og Per D. under JMOM’s årsmøde

Pressemeddelelse

Foreningen Jyder Mod Overflødige Motorveje (JMOM) har søndag den 16. april holdt årsmøde i Ry og udtaler i den anledning: 

Hærvejsmotorvejen skal stoppes og antallet af biler reduceres 

Politikere negligerer klimakrise, biodiversitetskrise og folkelig modstand mod motorvejen 

Det er grotesk, at politikere vil anlægge en Hærvejsmotorvej på strækningen Løvel – Viborg – Klode Mølle. Det sker i en periode, hvor Danmark har som mål at reducere CO2-udslippet med 70 % inden 2030. Klimabelastningen vil være voldsomt stor under anlægsarbejdet og ved mange års kommende brug. 

Gang på gang oplever vi, at lokalpolitikere, Folketingets transportordførere, Hærvejskomitéen og senest også transportministeren underminerer den demokratiske beslutningsproces og misinformerer borgerne. De taler, som om Motorvej Klode Mølle – Viborg – Løvel allerede er besluttet, på trods af, at den såkaldte 0+løsning med udvidelse af eksisterende vej, indgår i VVM-undersøgelsen på lige fod med motorvejsforslagene. Der kan tidligst træffes endelig afgørelse om vejføringen i slutningen af 2024. Politikerne tager ikke borgerinddragelse og høringssvar alvorligt. 

Der er for mange biler i Danmark, og de fylder for meget. Allerede nu har Danmark ifølge Danmarks Statistik 1.355 km motorveje – fire gange så mange kilometer motorvej pr. en million indbyggere som Storbritannien. Vejtrafikken udleder mere CO2 i dag end i 1990, og trafikforskere konstaterer, at flere og bredere veje ansporer til mere trafik og dermed med tiden til mere trængsel. Det vil derfor være uansvarligt at anlægge nye motorveje.  

I marts udgav FN’s Klimapanel verdens vigtigste rapport med direkte anvisninger til politikerne, for det er NU, der skal ske noget. FN’s generalsekretær, António Guterres, udtalte: ”Klimatidsbomben tikker. Rapporten er en vejledning til at afværge den. Det er en overlevelsesguide for menneskeheden.” JMOM opfordrer danske politikere til at begynde med det nemme: stands motorvejsplanerne. 

Vi er i en biodiversitetskrise. Kun 2,3 % af Danmarks areal består af beskyttet natur. Danmark er langt fra EU’s biodiversitetsmål på 30 % beskyttet natur i 2030. Anlæggelse af Hærvejsmotorvejen vil kun gøre det sværere at nå det mål.  

Der er stor folkelig modstand mod Infrastrukturplan 2035, vedtaget i 2021. Derfor forener 25 foreninger og grupper fra hele landet nu kræfterne. Der vil blive manifestationer over hele landet lørdag den 13. maj imod ny fossil infrastruktur. Lokalt markeres dagen i Skelhøje med en forårsfest mod Hærvejsmotorvejen. Sammen er vi stærke. Vi vil presse de folkevalgte til at ændre kurs. 

Jyder mod Overflødige Motorveje 

Kontakt: Thomas Tjørnehøj thtjo.postkasse@gmail.com tel:30 82 29 81

Karin Bang, mail: karinbang@outlook.dk tel.: 44 48 22 18