Motorvej til mareridtet

Stop motorvejs-byggeriet for børnenes skyld.

Af Mikael Witte

Om alt så stod stille – og sådan husker jeg øjeblikke i min barndom, når vi var på søndagsbesøg i Sommersted – så ville tiden dog fortsætte. Græsset ville gro og en flue opsuge sukkerkrystaller på dugen. Udviklingen kunne ikke standses, og i næste øjeblik ville jeg kunne have tænkt over fluens facetslebne øjne, græsset der groede og tiden der var gået. Alt kunne altså alligevel ikke have stået stille.
Senere samme søndag eftermiddag i midten af halvtredserne kunne landsbyens første mejetærsker køre larmende forbi vinduerne. Som barnegæst ville jeg storme ud for at følge dette gigantiske monstrum, hvor manden fra toppen styrede det hele.
Og når jeg vendte tilbage til stuen for at berette, så talte de voksne allerede om at den havde lettet høstarbejdet, som selvbinderen tidligere havde været et gevaldigt spring frem, når de tænkte på de mange karle med leer og piger med river. Og vores vært, onkel Claus, ville med Manne-cerutten i munden, leende sige noget om udviklingen. Det næste var, at de blev færdige med høstarbejdet, før de fik begyndt!
Han havde været byens karetmager, men sådan en mejetærsker, den var jo noget helt andet! Sit karetmagerværksted havde han lukket, så ham skulle de ikke komme til. Så ville tante Tinne sige, at tænke sig, at sådan en krabat skulle komme til Sommersted! Det havde hun da aldrig tænkt.
For mig var mejetærskeren et fantastikum. Jeg forstod, at den gjorde arbejdet, forstod at ingen længere ville få ondt i kroppen, når negene skulle sættes i skok. Og så troede jeg, at når arbejdet kunne gøres hurtigere, så blev man hurtigere færdig, så man kunne holde længere fri.

Udviklingen skulle lette arbejdet for menneskene – troede jeg dengang.
Men udviklingen medførte ikke ny teknik af hensyn til arbejdernes rygge, arme og hænder. Ny teknik blev indført af hensyn til konkurrenceevnen, og den blev indført på trods af almenvellet, samfundet, fællesskabet.
Og i bil kan vi hurtigt komme fra et sted til et andet, vi kan spare tid.
Og tid er penge, det har vi lært. Derved opstår et trafikspring, vi kører mere, fordi nu kan vi køre og så skal vi køre. Og vi kører, forureningen øges, vi stresser mere og får tilsvarende mere travlt og mindre tid.
Statistikere kan beregne værdien af biltransport, økonomiske vismænd kan konkludere
at der er sket en stigning i nationalbruttoproduktet, og ministre kan glæde sig. Men ødelæggelsen af luften, jorden og vandet, af byer og land, af arbejdsglæde og familieliv, af vores alles sundhed og velvære regnes ikke med. Først i det øjeblik der skal bygges yderligere veje til bilerne, luft-, jord- og vand-rensningsanlæg, sommerhuse fordi byerne er blevet ulidelige at bo i, så regnes følgeudgifterne ved bilismen med som en vækst i nationalbruttoproduktet.
Således kan økonomer med deres politiske økonomi sløre at udviklingen bygger på destruktivkræfter.
Fremtidsforskere har for længe siden erklæret at fremtidens samfund bliver et følelsessamfund , hvor kvindelige værdier og kvaliteter slår igennem.
Hidtil har den teknologiske udvikling været præget af små og store drenges opfinderånd, men nu træder kvindelige ingeniører frem og taler om hjerternes teknologi’. Jeg tror ikke på fremtidsforskernes mekanistiske periodisering.

Bertrand Bourgeat fra Danmarks Tekniske Universitet har i en afhandling om teknologisk udvikling beskrevet, hvordan teknologi og samfund er vævet sammen i et sømløst klæde af aktører, materiel, økonomi, politik og kultur m. fl. Han har beskrevet udviklingen af det elektroniske borgerkort, som man i begyndelsen af halvfemserne troede var fremtiden.
Dengang troede man at det var udviklingen. Og da man ikke kan hindre udviklingen, så måtte det jo komme. Men i dag er det elektroniske borgerkort taget af bordet, fordi aktørerne – den indenrigsministerielle kontorchef Jerlach og dele af offentligheden – stødte voldsomt sammen.
Registersamfundet blev bremset.
At Danmark fik en centralistisk elforsyning i begyndelsen af vores århundrede, og at Danmark ikke fik atomkraft i slutningen af århundredet, det virker indlysende i dag, når vi ser tilbage på historien. Men dengang, da man stod midt i udviklingens korsveje, da var det ikke givet hvilken vej udviklingen ville vælge.
Det, vi kalder udviklingen, er altså i høj grad en beskrivelse af en række historiske begivenheder, der kædes sammen. Men deri ligger ingen forudbestemmelse. Vi lever i et samfund, der er skabt af mennesker og som i hvert splitsekund kan ændres af mennesker. Selvom udviklingen altså aldrig kan standses, så er det op til os mennesker at styre den. Vi kan lade den tjene menneskenes eller markedets interesser – men det er netop op til os, menneskene.

Her fra mit skrivebord kan jeg nøje følge bilerne på motorvej e 45. Jeg kan se, hvordan trafikanterne haster afsted på en del af strækningen fra Skagen til Sicilien. Sommetider kører jeg der selv.
Om kort tid starter gravearbejdet til en ny motorvej, der skal forbinde Århus med Herning. Dette ingeniørværk skal støde vinkelret på nævnte e 45, og den kommer til at ligge lige nord for vores hus! Mod denne motorvej kæmper ‘Jyder Mod Overflødige Motorveje’. enhver modstander af overflødige motorveje kan melde sig ind, og man behøver ikke være jyde.
For borgmestrene i Århus i Herning forekommer den kommende motorvej ikke at være overflødig. Den vækker stolthed i et borgmesterbryst, og anlæggelsen af motorveje er resultat af omfattende lobbyarbejde. For hver meter motorvej øst for Storebælt, skal der også asfalteres et stykke vest for bæltet. Og mange trafikanter glæder sig over den sparede kørselstid: 13 minutter kan man spare – alt iberegnet!
Trafikken på den planlagte motorvej er lokal, og de færreste kommer derfor til at køre hele vejen. Med fordel kunne teknikerne derfor have foreslået en udvidelse af den eksisterende hovedvej 15 med en ekstra vejbane. Den slags er langt billigere, og den ville ikke skabe det voldsomme trafikspring som motorvejen vil.
Teknikerne kunne også have undersøgt mulighederne for togdrift. Jernbaner skaber varig beskæftigelse, det gør motorveje ikke.

‘Jyder Mod Overflødige Motorveje’ har truet med civil ulydighed overfor motorvejsbyggeriet.

Når vi får stoppet det og får etableret en mere menneskevenlig løsning, så vil vores børn og børnebørn tale om udviklingen, og synes at det var det indlysende skridt i retning af det humane ligevægtssamfund, som de vil kunne leve i.

Civil ulydighed kan forsvares

Er det hærværk eller er det kunst?

Af Julie Albeck, trykt i JP Århus 17. september 2000.

Er det hærværk eller er det kunst? Hvad mon det koster at fjerne det igen? Hvor mange år skal de i fængsel?
Hvordan kan man forsvare den type ulovligheder, – vil det ikke bare føre til at vi får lovløse tilstande, hvis alle gør ligesom dem?
Spørgsmål som disse har været et af resultaterne af Jyder Mod Overfl ødige Motorvejes aktioner i sommer. Jeg har fuld forståelse for, at det kan være svært at sympatisere med ulovligheder, hvis man ikke kender baggrunden og motivationen for dem.
Jeg vil derfor i det følgende forsøge at forklare, hvordan jeg som borger i et demokratisk land kan forsvare anvendelse af ulovlige metoder, og jeg vil redegøre for principperne for civil ulydighed.
Mange af de demokratiske rettigheder, som vi i dag betragter som selvfølger; ytringsfrihed, strejkeret, forsamlingsfrihed, stemmeret til kvinder m.m., er opnået ved at borgere har anvendt civil ulydighed.
Under apartheidstyret i Sydafrika benyttede sorte civil ulydighed og satte sig på bænke og kørte med busser, der var forbeholdt hvide, længe før sagen fik politisk støtte. Under 2. verdenskrig blev civil ulydighed anvendt i modstandskampen, og det var ulydige borgere, der fik muren til at falde i Østeuropa.
Eksemplerne er mange, fælles for dem er, at aktionisterne har brudt den gældende lov, fordi den var i strid med deres samvittighed og retfærdighedsfølelse. Ofte er initiativtagerne blevet straffet, men efterhånden som flere har fået øjnene op for uretfærdighederne og støttet aktionerne, har det ført til lov-ændringer eller ændret praksis i en mere demokratisk retning.

Civil ulydighed har været sidste udvej i tilfælde, hvor det ikke er lykkedes på anden vis at råbe politikerne op.
En civilulydighedsaktion skal bunde i en moralsk overbevisning og foregå i åbenhed (undtaget f.eks. i krigstid o.lign.) samt være ikke-voldelig for at opfylde definitionen.
Aktionister der lukker mink løs, kaster molotovcocktails og brosten, smadrer pelsforretninger o.s.v. opfylder hverken kravet om ikke-vold eller det om åbenhed, selvom de kan hævde, at deres handlinger bunder i en moralsk overbevisning.
Jyder Mod Overflødige Motorveje har anvendt civil ulydighed mod byggeriet af Århus-Herning-motorvejen, fordi det ikke er lykkedes at få politikerne i tale på anden vis.
Vi er overbeviste om, at det er forkert at satse på mere forurenende transport i et land, der har europarekord i motorvejskvadratkilomenter pr. indbygger. At bygge motorveje er desuden i direkte modstrid med regeringens ønske om at nedsætte CO2-udslippet. JMOM har forsøgt på mange andre måder at komme i dialog med politikerne og gøre dem opmærksomme på den modsætning, der er imellem, hvad de forpligter sig til internationalt i forhold til at bekæmpe drivhuseffekten, og hvad de senere gennemfører. Det har ikke været muligt at få respons! Under vores første ulydige aktion i juni, hvor vi i to uger blokerede for gravemaskiner ved Snåstrup Mølle, nægtede trafikministeren således overhovedet at kommentere sagen! Vi har hele tiden arbejdet i fuld åbenhed og stået ved vores handlinger, og vi aktionerer naturligvis udelukkende på ikke-voldelig vis.

Vores aktion i Hammerum, hvor vi malede naturvæsener og sagnfigurer under motorvejsbroen for at minde om, at der er andre værdier end fart og vækst, har mødt en del kritik – ikke mindst i de lokale medier, og sagen har kørt på, at vi var nogle kriminelle hærværksmagere, og således fjernet debatten fra sagens kerne og vores argumenter imod motorvejen.
Jeg håber, at de som har den opfattelse, at maleriet udelukkende var noget hærværk, også er i stand til at se det kriminelle hærværk, som fremskridt og udvikling er i færd med at begå imod denne, vor eneste klode med optimale livsbetingelser.
Først og fremmest håber jeg, at vores aktion kan åbne nogle øjne for den manglende sammenhæng mellem holdning og handling, som den fortsatte satsning på fart og økonomisk vækst på bekostning af miljø, lokalsamfund, sundhed og livskvalitet, motorvejsbyggeriet er et eksempel på.
Men er denne ulydighed ikke en trussel mod demokratiet? Tænk hvis alle gik rundt og brød loven på samme måde? Ville vi ikke få kaotiske tilstande?
For det første tror jeg, at civil ulydighed udvikler demokratiet, for så vidt at principperne er opfyldt. Der skal være en grundlæggende modsætning mellem gældende lov og den moralske overbevisning, om at man handler til almenvældets bedste, hvis man skal benytte civil ulydighed.
Hvis så mange love er i modstrid med, hvad der er til almenvellets bedste, at de konstant ville blive brudt og føre til kaotiske tilstande, ville det nok alligevel være nødvendigt med nogle gennemgribende ændringer af styreformen og lovgivningen!

Der må være en rimelig overensstemmelse mellem lov og moral, for at loven kan gøre sig fortjent til befolkningens opbakning ! For det andet gavner det demokratiet med bevidste og engagerede borgere, der tør tænke selvstændigt! Lydige borgere, der lukker øjnene for moral og retfærdighed og ikke selv tager ansvar for deres handlinger, er en langt større trussel mod demokratiet! Det var lydige borgere, der kørte andre mennesker til Auschwitz og tændte for gasovnene, det er lydige mennesker, der har bygget atomvåben og dumpet gift-affald i havet, det var lydige borgere, der kørte andre over under massakren på Den himmelske Fredsplads i Kina – og det er lydige mennesker, der kører gravemaskinerne for motorvejsmafiaen og som har spulet vores maleri væk ude i Hammerum.
Den, som intet siger og som ikke forhindrer disse handlinger, er også indirekte medskyldig i, at de bliver udført. Den civilt ulydige derimod tager sit ansvar for samfund og kommende generationer alvorligt. Han benytter udelukkende civile d.v.s. ikke-voldelige/militære midler – i klar modsætning til myndigheder og magthavere, der kan sætte forskellige sanktioner ind for at gennemtvinge deres vilje; politi, bøder, trussel om plettet straffeattest, fængselsophold, militær (og i visse lande tortur) o.s.v. Men de har fortsat ikke magt, hvis vi nægter at samarbejde.
“Civil ulydighed er borgerens naturlige rettighed. Han kan ikke give afkald på den uden at give afkald på sit menneskeværd.” (Mohandas Karamchand Gandhi.)

Kunst mod motorveje

1. Åbent brev til Vejdirektoratet

Elverfolk, huldrer, nisser og vætter er nu kommet Jyder Mod Overflødige Motorveje til undsætning i kampen mod motorvejsbyggeriet Århus-Herning

Aktivister fra Jyder Mod Overflødige Motorveje havde søndag den 16. juli – sammen med billedkunstnerne Thomas Kruse og Fin H. Hansen – travlt med at udfærdige vægmalerier på den nyopførte motorvejsbro sydvest for Hammerum.
Aktionen er gennemført for endnu engang at rejse en debat om det rigtige i at satse på privatbilismen som middel til at løse vores transportbehov.
Vi mener at stigningen i trafikken er til fare for miljøet og er en af årsagerne til, at Danmark ikke kan nå de opstillede mål for nedsættelsen af CO2-udledningen.
Under udførelsen af arbejdet fik vi besøg af politi fra Herning Politikreds. De oplyste os om, at de havde taget kontakt til en vagthavende på Vejdirektoratet, og at man ønskede udsmykningsarbejdet stoppet. Vi ville blive sigtet for hærværk, hvis vi ikke efterkom ordren.
På trods af denne trussel besluttede vi os alligevel for at gøre arbejdet færdigt. Vi er ikke enige i, vi har lavet hærværk på broen. Vi mener, at vi har lavet et kunstværk og dermed i allerhøjeste grad har forskønnet broen. Vi overgiver hermed kunstværkerne i Vejdirektoratets varetægt!
Vi finder, at der er kommet et meget smukt resultat ud af de to kunstneres forlæg og håber meget, at man vil bevare dem, så de kan være til glæde for eventuelt kommende bilister, der kører på omfartsvejen ved Hammerum.
Vi mener også, at kunstværkerne kan stå som en påmindelse om, at miljø, natur og folkelig kultur er en nødvendig forudsætning for alt liv. Hvis der ikke tages de nødvendige hensyn hertil, vil vi få et langt fattigere liv.
Vi har den største forståelse for de borgere i Hammerum og Ikast, der igennem snart mange år har måttet leve med bilismens bagside. Jyder Mod Overflødige Motorveje kæmper for at få stoppet den vanvittige stigning i trafikken. Det gøres ikke ved at bygge flere og større veje.
Der er alt for store menneskelige og miljømæssige omkostninger forbundet med et uhæmmet forbrug af bilen som transportmiddel.
Bilen skal ikke afskaffes, men den skal bruges med omtanke. Lad kunstværket være en påmindelse herom!

På vegne af Jyder Mod Overflødige Motorveje
Bente Fuglsbjerg
Bindslevs Plads 12, 8600 Silkeborg.

2. Kunst på motorvejsbro

En øde motorvejsbro blev pyntet med et ti meter stort billede af elverfolk, huldrer og nisser.

Af Bente Fuglsbjerg – 17. juli 2000
 
Søndag den 16. juli 2000 malede Jyder Mod Overflødige Motorveje en motorvejsbro ved Hammerum efter et meget flot forlæg af kunstnerne Thomas Kruse og Fin H. Hansen.
Vi havde en meget flot dag derude med megen pressedækning og med lokale folk, der kikkede på og diskuterede trafikpolitik.
Naturligt nok synes Hammerum borgerne, at de i mange år havde været plaget af trafikken gennem deres by. Det kunne vi kun give dem ret – i vores uddelingsavis står der da også, at vi går ind for forbedring på eksisterende vej, og at Hammerum og Ikast skal have en omfartsvej.

Hærværk?

Vi havde også besøg af politi, som bad os ophøre med maleriet. Da vi ikke gjorde det, blev 11 noteret – politiet kaldte det hærværk.
Vi gjorde arbejdet færdigt og vi synes selv at resultatet blev overordentlig flot – to vægmalerier på cirka 5 gange 10 meter!
Vi sendte den efterfølgende dag et brev til Vejdirektoratet, hvor vi overgav kunstværkerne i deres varetægt. Hensigten var, at de skulle være en påmindelse om, at vi skal tage vare på natur og miljø.
Det har betydet megen presseomtale, hvilket vi naturligvis er glade for, da debat og kritik af den førte trafikpolitik er et af vores hovedformål.

3. Motorvejs-maleriet genskabt

Herning Højskole stillede facaden til rådighed

De mytologiske fabeldyr fra det ulovlige motorvejs-maleri har fundet sig en mere varig placering på Herning Højskole. Under ledelse af de to kunstnere Thomas Kruse og Fin H. Hansen genskabte aktivister fra “Jyder Mod Overflødige Motorveje” lørdag maleriet på en 17 meter lang væg på højskolen.
Det er højskolens forstander Chr. Jensen, der har tilbudt husly til fabeldyrene, som efter planerne vil få udsigt til en ti meter høj motorvejsbro ved siden af Herning Højskole.

Maleriet er befolket af væsener fra den nordiske mytolgi sammen med en Kristus-figur fra Harald Blåtands tid, omkranset af en motorvejs- midgårdsorm. Den originale version af maleriet blev malet på en motorvejsbro og omgående fjernet af Vejdirektoratet.

4. Retssagen…

Af Bente Fuglsbjerg – oktober 2000

Som I jo nok alle er klar over, kommer der et retsligt efterspil efter vores udsmykning af motorvejsbroen ved Hammerum.
Politiet har anlagt en straffesag mod 12 aktivister. Vi er tiltalt for hærværk af betydeligt omfang efter straffelovens § 291 stk. 2. Der er nedlagt påstand om fængselsstraf!
endvidere har Vejdirektoratet rejst erstatningskrav på det beløb, det har kostet at fjerne kunstværkerne – 59006,00 kr.
Sagen er berammet til at foregå den 23. oktober kl.13 ved retten i Herning.
Vi har naturligvis allieret os med en advokat, Hans Kjellund fra Århus.
For os er det klart, at sagen skal køres på politiske og moralske argumenter. Derfor vil vi i retssagen føre vidner, der har viden, indsigt og også en vis pondus i offentligheden til at underbygge den argumentation, vi har fremført i forbindelse med aktionerne.

Vi har fået tilsagn fra følgende:
Lars Georg Jensen fra Verdensnaturfonden, han ved en masse om klima og CO2-udledning.
Uffe Jakobsen trafikforsker fra Handelshøjskolen i København kan sige noget om trafikudviklingen , planlægning og den førte politik.
Jørgen Johansen fra Norge, som et par gange har undervist os i foreningen i civil ulydighed, kan fremføre argumenter for, hvorfor man nogle gange af samvittighedsgrunde kan føle det nødvendigt at bryde loven.
Vores viden på miljøområdet er stor og velunderbygget. Vi ved hvilke konsekvenser det kan få for det fremtidige klima fortsat at forbruge store mængder energi. Trafikken er her den store synder.
Danmark har sammen med alle andre lande i hele verden forpligtiget sig til en nedsættelse af CO2-udledningen – alligevel handler vi på det trafikpolitiske område lige stik modsat. Der føres en politik, der fremmer privatbilismen og øger trafikmængden.
Selv om vi her i Danmark har en planlov, der sikrer borgerne mulighed for debat og indsigelser inden store projekter vedtages, er det i praksis sådan, at beslutningerne er taget på forhånd.
I dette tilfælde med motorvejen Århus – Herning har vi kun kunnet tage stilling til, hvor motorvejen skal gå ikke, om vi overhovedet skal have en motorvej. Der fremlægges ikke alternative muligheder til løsning af transportbehovet på den pågældende strækning.
I skrivende stund har politiet i Herning over for vores advokat afvist vidnerne som relevante for sagen! Det er meget usædvanligt, at dette sker.
Nu er det heldigvis ikke sådan, at det ikke er politiet der bestemmer dette, det afgøres dommeren i Herning, hvilket vi spændt venter på.

5. Motorvejs-aktion kriminaliseret

Brev udsendt til udvalgte kunstnere og meningsdannere:

Jyder Mod Overflødige Motorveje har brug for din støtte!

Vi er en gruppe jyder, der i foreningen “Jyder Mod Overflødige Motorveje” siden 1993 har prøvet at råbe politikerne op, for at få sat en bremse på den uhæmmede udbygning af motorvejene i Danmark og den dermed følgende CO2-forurening.
 
Vi har deltaget i høringer og lavet indsigelser, men lige lidt har det hjulpet. Myndighederne er ikke interesseret i at diskutere, om vi har brug for motorveje, men kun lyst til at drøfte, hvor de skal ligge.
 
I maj-juni lavede vi en blokade af byggeriet ved Snåstrup Mølle vest for Århus. Her lykkedes det at hindre byggeriet i 14 dage med 30 aktivister.
 
Den 16. juli lavede vi sammen med bl.a. kunstneren Thomas Kruse et maleri på den første motorvejsbro – ved Hammerum øst for Herning. Vores hensigt var at forære vejdirektoratet en udsmykning af den grimme betonbro samt at protestere mod den forkerte udvikling.
 
De opfattede maleriet som hærværk og vi blev sigtet for det. Mandag den 23/10 fik vi en betinget dom på 14 dages fængsel og en bøde på 1.000 kr hver, samt dømt til at betale en erstatning til Vejdirektoratet på i alt 56.000 kr. Hertil kommer sagsomkosinger, i alt ca. 85.000 kr. Pengene skal betales inden 14 dage.
 
Det er mere end vi kan magte selv, hvorfor vi vil høre, om du/I har mulighed for at hjælpe os med et hurtigt støttebeløb på 100 kr. – eller mere til giro: 560-7264 (Jyder Mod Overflødige Motorveje v. Bente Fuglsbjerg).
 
Vi lover til gengælde at fortsætte vore aktiviteter for en mindre forurenet verden.
 
På forhånd tak.

6. Jyder anker hærværksdommen

Dommen i Herning Byret den 23. oktober over 12 aktive kunstmalere fra Jyder Mod Overflødige Motorveje ankes.

• Vi finder det er uacceptabelt, at vores maleri på motorvejsbroen ved Hammerum kriminaliseres og betegnes som groft hærværk. Der var tale om en trafikpolitisk og kunstnerisk aktion i protest mod en trafikpolitik, der kører den forkerte vej, udtaler talsperson Julie Albeck:
• På den ene side underskriver miljøminister Svend Auken internationale konventioner om at nedbringe CO2-forureningen, samtidig med at hans kollega i regeringen, trafikminister Jakob Buksti, aktivt fremmer en udvikling, der forøger forureningen. Det er en grotesk udvikling, der råber på befolkningens aktive protest. efter vores opfattelse bør alle borgere tage ansvar for at stoppe den forkerte udvikling, siger Julie Albeck.
• Vi mener, at Vejdirektoratet spiller et politisk spil og med retssagen og den urimelige dom ønsker at lukke munden på motorvejsmodstanden og Jyder Mod Overflødige Motorveje.
• Miljøet og trafikpolitikken er for vigtigt et emne at overlade til politikerne alene. Politikerne er ikke interesseret i at diskutere, om vi har brug for motorveje, men vil kun drøfte, hvor de skal ligge. Demokratiet er sandet til.
• Vi forventer, at landsretten kan kende forskel på groft hærværk og kunst, slutter Julie Albeck fra Jyder Mod Overflødige Motorveje.

7. Ny retssag den 23. april 2001

Jyderne kommer for landsretten i Viborg

Af Bente Fuglsbjerg

Som det jo nok er de fleste bekendt ankede vi Byrettens dom til Landsretten. Vi var dengang ti, der fik en betinget dom på 14 dages fængsel plus en bøde på 1.000 kr. hver. Herudover skal vi betale erstatning til Vejdirektoratet på 56.000 kr.
 
Ankesagen kommer for Landsretten i Viborg mandag den 23. april kl. 9.00. Vi vil naturligvis gerne have, at så mang som muligt er med i retten. Der afgår bus fra Silkeborg Station kl. 7.25, så er vi i Viborg kl. 8.25 og har god tid til at nå retten inden kl. 9.00. Fra Århus afgår der tog kl. 7.18.
 
Det er endnu ikke afklaret, om vi får lov at føre vidner. Vi har i første omgang fået afslag, denne afgørelse er anket af vores advokat Hans Kjellund. Vidnerne er Lars Georg Jensen fra Verdens Naturfonden. Han har forstand på klimaproblematikken og har været med ved alle de store klimakonferencer. Uffe Jacobsen fra Handelshøjskolen ved en masse om trafikplanlægning, og til sidst har vi Jørgen Johansen – vores “ekspert” inden for civil ulydighed.
 
Vi er i fuld gang med at undersøge mulighedeme for forskellige happenings. Hvad det ender med, er vi ikke på nuværenderende tidspunkt helt kommet til klarhed over. Hvis du har mulighed for at komme og måske også har lyst til at være med til en lille markering, så giv et praj til en fra bestyrelsen.

8. Spørgsmål til trafikminister Jacob Buksti
fra Søren Kolstrup (el)

Spm. nr. S 251 – besvaret 1/11-2000
Til trafikminister Jacob Buksti af Søren Kolstrup (eL):
 
»Vil ministeren overveje at trække Vejdirektoratets erstatningskrav for fjernelse af et vandmalingsbaseret maleri på en ubenyttet motorvejsbro i Jylland tilbage?«

Trafikminister Jacob Buksti:
Søndag den 16. juli år 2000 gennemførte aktivister fra gruppen Jyder Mod Overflødige Motorveje en aktion, hvor der blev lavet vægmalerier på en nyopført motorvejsbro sydvest for Hammerum. Broen er opført som led i arbejdet med at anlægge motorvejen Herning-Bording, der er vedtaget af Folketinget.
 
Vejdirektoratet havde ikke give samtykke til maleriet og forsøgte derfor i samarbejde med Herning Politi at stoppe arbejdet. Politiet meddelte i den forbindelse aktivisterne, at de ville blive sigtet for hærværk, hvis arbejdet ikke blev stoppet. På trods heraf fortsatte de arbejdet.
 
Retten i Herning fastslog i en dom af 23. oktober 2000, at der var tale om hærværk på lige fod med graffiti, og idømte de tiltalte aktivister hver 14 dages betinget hæfte samt en tillægsbøde på 1.000 kr. De tiltalte blev endvidere dømt til at betale Vejdirektoratet en erstatning på godt 56.000 kr. for udgifter til afrensning af broen.
 
Jeg har tidligere i et svar til folketingsmedlem Anne Baastrup den 26. juli 2000 givet udtryk for min holdning til, at såkaldte aktivister uden tilladelse bemaler statens ejendom. Jeg oplyste i den forbindelse, at sagen ville blive behandlet på helt samme måde som andre sager om graffiti, der i stigende grad plager samfundet. Den af retten i Herning afsagte dom har ikke givet mig grundlag for at ændre opfattelse. Jeg har derfor heller ingen overvejelser om at bede Vejdirektoratet om at frafalde sit erstatningskrav, hvis berettigelse altså ved dommen er tiltrådt af retten.

Søren Kolstrup (eL):
Jeg bemærkede, at trafikministeren brugte to centrale begreber i den her sag, nemlig ordet hærværk og ordet graffiti, men kan trafikministeren bekræfte, at der i den her sag netop er tale om et kunstværk, at borgere i al åbenhed har lavet et sådant kunstværk, og at det er vandbaseret?
 
Hvis det er vandbaseret, kan man sige, at det er udtryk for en kommunikation til borgerne, det er et flygtigt maleri, som jeg har svært ved at se kan gå ind under begrebet hærværk og begrebet graffiti. Derfor vil jeg gerne have ministeren til at kommentere begrebet hærværk, om ministeren finder, det er rimeligt at bruge det i den her sammenhæng. Det er det ene.
 
Det andet er, at der løbende træffes tolkninger om, hvad man skal kræve af erstatning og ikkeerstatning. Man kan vælge at have et lille spillerum for ytringsfrihed, men man kan også vælge at have et stort spillerum for ytringsfrihed. er det egentlig ikke at foretrække i et demokratisk samfund, at man har så stort spillerum som vel muligt for ytringsfrihed og kommunikation mellem borgerne?

Trafikministeren (Jacob Buksti):
Nu er det sådan, så jeg har erfaret, at den pågældende dommer ved retten i Herning skulle være særdeles kunstkyndig, og derfor vil jeg tillade mig at referere fra den pågældende dom, rettens bemærkninger, hvor der står:
 
»Uanset man ikke kan frakende den omhandlede bemaling en kunstnerisk værdi, er en handling, hvor man uden tilladelse maler motiver, slagord eller andet på en andens ejendom at betragte som en ødelæggelse eller en beskadigelse af denne ejendom, hvorfor handlingen må betragtes som værende hærværk og derfor omfattet af straffelovens § 291, herunder dennes stk. 2 under henvisning til omfanget.«
 
endelig vil jeg sige til hr. Søren Kolstrup, at jeg også har erfaret via pressen, at aktivisterne har tænkt sig at anke dommen, og derfor vil det ikke være korrekt, at jeg går ind og kommenterer en verserende retssag.

Søren Kolstrup (eL):
Heller ikke jeg skal kommentere en sådan verserende retssag og dommerens udsagn, men jeg skal blot spørge, om regeringen og trafikministeren mener, at vi skal have en forvaltningskultur i Danmark, hvor man dømmer utroligt restriktivt og hele tiden f.eks. stiller krav om erstatning og erstatning og dermed er med til at give ytringsfriheden et lille spillerum, eller om ministeren mener, at der kan være zweck i at have en forvaltningskultur, hvor man viser rummelighed, herunder til stærke civile ytringer, som kan føres frem med en vis prægnans.
 
Spørgsmålet er stillet ud fra den forudsætning, at ethvert samfund faktisk har interesse i, at frie borgere kan komme så stærkt til orde som muligt og også være med til at sætte dagsordenen i samfundet.

Trafikministeren (Jacob Buksti):
Jeg har egentlig ikke yderligere kommentarer til spørgsmålet, bortset fra den, at der med den indsats, der sker i forhold til f.eks. graffiti med de domme, der er faldet, er sket det, at der efter DSB’s mening synes at være en direkte sammenhæng mellem de hårde domme og det fald i antallet af overbemalede tog på ca. 30 pct., som kan ses. Og derfor mener jeg, at det er det udgangspunkt, man må tage.

Søren Kolstrup (eL):
Ministeren tillod sig at sætte lighedstegn mellem den her diskussion og begrebet graffiti. Kan vi i det mindste ikke blive enige om ét forhold: at det er farligt at udvide begrebet graffiti til alle kunstneriske ytringer? Det ville jo i den grad også indsnævre vores syn på, hvad der er hærværk, og hvad der ikke er hærværk.
 
Har vi egentlig en interesse i at udvide hærværksbegrebet i så voldsomt et omfang?

Trafikministeren (Jacob Buksti):
Jeg synes bare, jeg ville henholde mig til dommerens bemærkninger i den afsagte dom, og derfor kan jeg ikke se, at der her er tale om, at man udvider hærværksbegrebet. Her er det bare et spørgsmål om, at man fastholder det.

Hermed sluttede spørgsmålet.

9. Dømt igen for ulydighed

Landsretten var enig i dommen til bro-malerne

Af Tom Vilmer Paamand – 23/4-2001

12 aktivister fra Jyder Mod Overflødige Motorveje skal betale 1000 kroner hver, og der vanker 14 dages fængsel oveni, hvis de bliver pågrebet igen.
Det bestemte Vestre Landsret i Viborg, der hermed stadfæstede byrettens

. Jyder Mod Overflødige Motorveje accepterer dommen.
– Men vi har ikke fortrudt vores maleraktion, siger Søren Kirk Christiansen, der er talsmand for gruppen.
– Tværtimod mener vi, at civil ulydighed er nødvendig for at skabe en demokratisk debat om den førte trafikpolitik. Vores trafikpolitikere er umådeligt svære at råbe op. De planlægger konstant nye motorveje, selvom al erfaring fortæller os, at nye og større veje kun fører til mere trafik og dermed til krav om endnu flere veje, der igen fører til krav om endnu flere veje. Politikerne må indse, at vi har motorveje og veje nok i Danmark. Alle fremtidige trafikinvesteringer bør gå til den kollektive trafik, siger Søren Kirk Christiansen.
 
Jyder Mod Overflødige Motorveje
v/ Søren Kirk Christiansen

Staten forøver hærværk

Det er ikke Jyder Mod Overflødige Motorveje, der burde anklages for hærværk, men staten.

Af Mikael Witte, forfatter

Søndag den 16. juli kl. 9.00 mødtes aktivister fra Jyder Mod Overflødige Motorveje ved motorvejsbroen ved Hammerum.
Aktivisterne havde i forvejen meddelt Herning Politi, at de ville aktionere. En første politipatrulje ankom til gerningsstedet kl 10.
Betjentene iagttog, at aktivisterne malede på broen, henstillede til dem at stoppe deres videre kunstneriske udfoldelse og bad dem flytte sig fra malerstedet. Dette nægtede aktivisterne, og insisterede på at blive båret væk af politiet. Betjentene afviste aktivisternes ønske og kørte tilbage til Herning Politistation.
Kl. 12.30 troppede ti betjente op ved malerstedet og bad aktivisterne holde inde. Dette efterkom aktivisterne øjeblikkelig, idet de var færdige med deres malerarbejde.
Bemalingen var ikke hærværk, men et kunstværk. Det havde stor billedmæssig kraft, der udsprang af både bemalingens komposition og af hele aktionen.
En reaktiv reaktion Billedelementerne livs-tråd, mennesker, elverfolk, huldrer, nisser og vætter knytter an til den folkelige kultur og troen på livet. Og aktivisterne benytter undersiden af en bro, hvorved den fastholdes som port og tunnel, der forbinder forskellige tilstandsformer, hvilket rummer et af filosofiens problemer: Mennesket bevæger sig fra et sted til et andet. Skifter mennesket så identitet, spørger filosofferne. Spørgsmålet indgår i såvel den historiske som den moderne mytologi.
Kunstværket har vakt langt større opmærksomhed end de fleste af tidens malerier. Hvad vi har været vidner til, er en generobring af forholdet mellem kunst og liv – og det vækker eftertanke langt uden for kunstens verden.

Det gigantiske hærværk Sandheden om hærværket er, at hele motorvejsbyggeriet er et gigantisk hærværk. Motorvejen Århus-Herning vil ødelægge Gudenådalen, Funder å-dal, de smukke områder ved Gødvad og Hørbylunde Bakker, Lyngbygård å-dal plus en masse god landbrugsjord. Det er nogle af Danmarks smukkeste naturområder, der både fungerer som opholdssted for sjældne dyr og planter og fungerer som rekreative områder for mennesker.
Mangfoldigheden truet Biologiske undersøgelser har vist, at naturens mangfoldighed er truet.
Internationalt støtter Danmark arbejdet for biodiversitet.
Sandheden er, at denne motorvej ikke løser trafikproblemer, men skaber dem.
Flere veje fører til mere trafik. Således opstår trafikspringet.
Og mere trafik fører til mere kuldioxid, mere metan, mere kulilte og mere ammoniak. I Kyoto i Japan har Danmark internationalt forpligtet sig til at nedbringe mængden af udstødningsgasser. Men motorvejen øger den. Sandheden er at trafikken på motorvejen vil fremskynde ødelæggelsen af luften, jorden og vandet.
Anklagen for hærværk må altså rettes mod dem, der planlægger overflødige motorveje.

Blokaden i Ådalen

JMOM blokerede byggeriet af Århus-Herning motorvejen fra den 31. maj til den 14. juni 2000 ved en bevidst fredelig, ikke- voldelig og åben aktion.

Alt arbejde blev aflyst

Onsdag d. 31. Maj 2000
40 morgenfriske jyder mødte op til blokade, morgenkaffe og boller, der blev nydt med to store entreprenørmaskiner som borde. Omklamringen af maskinerne stoppede samtidig arbejdet med motorvejen, for da entreprenøren så det store opbud, aflyste han alt arbejde for i dag. entreprenøren tilkaldte ikke politiet, så alt forløb som det skulle.
Da risikoen for en konfrontation dermed var drevet over, nød aktivisterne det smukke vejr i den noget skamferede ådal, der nu er omdannet til byggeplads. Første blokade- dag var en succes, så optimismen er høj blandt aktivisterne og der blev snakket en del om at indrette en protest-lejr i dalen.
Blokaden vil blive fortsat fra på tirsdag efter de kommende helligdage. Området vil indtil da være under stadig overvågning for at stoppe eventuelle udgravninger udenfor de normale arbejdstider.

Maskinerne kørte bort

Fredag d. 2. juni 2000
Entreprenøren kørte de fleste gravemaskiner væk fra området fredag, hvor der fortsat mangler en fire-fem dages arbejde. Bortkørslen blev selvfølgelig ikke blokeret af de fremmødte aktivister.
Med mindre gravningen bliver genoptaget før, er der morgensamling igen med kaffe og rundstykker ved næste arbejdsdags begyndelse tirsdag den 6. juni klokken 6:30 på adressen Silkeborgvej 932.

Vejdirektoratet opfordrer aktivisterne til at stoppe

Tirsdag d. 6. juni 2000
Omkring 25 var mødt frem til blokaden tirsdag den 6. juni. entreprenøren kom som sædvanligt forbi et hurtigt smut for at tjekke fremmødet.
efter et par timer fik aktivisterne omsider officielt besøg fra selveste Vejdirektoratet. Det var Ib Jensen, tilsynsførende for Vejdirektoratet. Han nød en kop kaffe sammen med aktivisterne og diskuterede trafikpolitik. Det var hyggeligt, men hans budskab var klart: Aktivisterne skulle gå, ellers ville det blive nødvendigt at få os fjernet. Aktivisterne besluttede bagefter at fortsætte aktionen.
Blokaden fortsætter dermed de kommende dage. Der er fællesmøde på fredag. Og udgravningerne i ådalen er nu smykket med et flot “STOP” udført i natursten.

Politiet advarer aktivister

Onsdag d. 7. juni 2000
Politiet advarede onsdag formiddag aktivisterne om, at hvis de blokerede i morgen torsdag ville der være stor risiko for arrest, plettet straffeattest, bøder og erstatningsansvar.
Dagen var startet langsomt, for selv om Vejdirektoratets mand havde lovet at komme igen onsdag morgen, blev klokken ni før det var morgen for direktoratet.
Det var igen Ib Jensen, tilsynsførende for Vejdirektoratet, der mødte op til morgenkaffe. Han bad derpå aktivisterne forlade området, da politiet ellers ville blive tilkaldt. Aktivisterne besluttede fortsat at blive og Ib Jensen ringede efter ordensmagten.
Den mødte frem som et par høflige politibetjente, der dog ikke ønskede morgenkaffe. Betjentene kom diskret i en anonym hvid patruljebil og fik besked med hjem om, at aktivisterne ville fortsætte blokaden på god ikke-voldelig facon.
Ib Jensen fra Vejdirektoratet sagde, at aktivisternes blokade havde været betydningsløs, da arbejdet nok alligevel ville have ligget stille under de sidste dages regn, samt at entreprenøren så bare havde arbejdet på andre opgaver. Hvorpå han advarede om, at aktivisterne risikerer et større erstatningskrav for at stoppe arbejdet…
Blokaden fortsætter i morgen og der er fællesmøde om det videre forløb på fredag.

Politiet kom ikke – blokaden fortsætter!

Torsdag d. 8. juni 2000
Politiet forstyrrede ikke dagens blokade. Aktivisterne lod dog for første gang siden 31. maj entreprenøren komme ind på pladsen! Han kom nemlig med en blokvogn og fjernede den sidste gravemaskine. Hermed er byggepladsen nu helt ryddet for udstyr.
Det pæne vejr blev brugt til at udbygge en stor stensætning, der nu siger “STOP MOTORVeJeN” med meterhøje bogstaver pænt udført i natursten i udgravningen.
Og så blev der planlagt en grill-fest fredag aften under parolen “Grill motorvejen!”. Invitationen gælder i særlig grad de ansvarlige fra Vejdirektoratet og politiet – der måske kan lokkes med til en boccia-turnering.

Byggepladsen blev afspærret

Onsdag d. 10. juni 2000
En gigantisk lastbil bragte i dag et lille skilt frem til byggepladsen: “Adgang forbudt på byggepladsen for uvedkommende”. Det var entreprenøren, der fik skiltet placeret på den midlertidige vej ned til udgravningerne – og vejen blev yderlige spærret med et festligt rødt-hvidt bånd.
Omkring 25 “vedkommende” og morgenfriske aktivister var som sædvanligt mødt frem fra klokken 6:30 til morgenblokade og fællesmøde.
Aktivisterne besluttede at fortsætte kampen. Næste fællesmøde bliver tirsdag morgen.

Vejdirektoratet og politiet brændte Grill-fest af!

En glad flok ulydige jyder nød sommer og grill-pølser på byggepladsen fredag eftermiddag og aften. Den planlagte boccia-turnering blev dog en slem skuffelse, da politiet og Vejdirektorat slet ikke dukkede op.
Turneringen blev afviklet alligevel med aktivister på alle hold, så nogle af aktivisterne måtte spille for henholdsvis “politi” og “Vejdirektorat”. Resultatet blev en klar sejr til holdet “aktivister”.
De sidste gæster forlod pladsen ved ni-tiden, da solen gik ned.

Politiet advarer: I morgen er det alvor!

Onsdag d. 14. juni 2000
Aktivisterne fik i dag en sidste advarsel af politiet, men blokaden fortsætter i morgen. Omkring 30 aktivister var mødt op til dagens blokade og fællesmøde. Ib Jensen fra Vejdirektoratet mødte også op. Han fik sig en lang snak med fællesmødet og opfordrede igen uden resultat alle til at forlade området.
Ib Jensen ville derfor tilkalde politiet. Desværre havde han glemt sin mobiltelefon – så han spurgte aktivisterne om han kunne låne en, for at de kunne blive arresteret!
Det lykkedes at fremskaffe en mobiltelefon og politiet rykkede ind. De venlige betjente gentog beskeden. efter lidt opvisning i aktivistisk mødeteknik med en vekslen mellem diskussion i små grupper og fremlæggelse i plenum, fastholdt aktivisterne blokaden.
Risikoen for et indgreb i blokaden med politi har været til stede fra første dag. Det samme har truslerne om arrest, bøder og erstatninger.
Det blev politiet, der forlod området først – men med en afsluttende melding om, at pladsen sandsynligvis vil blive ryddet i morgen på Vejdirektoratets opfordring.
Aktivisterne blev på byggepladsen trods politiets advarsler – og vedtog at mødes igen på pladsen i morgen klokken 6:30, til morgenkaffe og -blokade som sædvanligt.

Aktivisterne blev fjernet af politiet

Onsdag d. 15. juni 2000
For første gang siden 31. maj er blokaden brudt – og grave-arbejdet er i gang. Arbejderne er under solid politi-opdækning, men graver nu i ådalen.
To busfulde betjente under kyndig ledelse af politikommissær Fin Hinnerskov ryddede området for aktivister. Rydningen foregik i en afslappet og god stemning, fuldstændig som aktivisterne havde lagt op til og øvet sig på. Kun en enkelt betjent havde sjusket med træningen og kom til at trække af sted med en ung pige på en lidt klodset måde.
De øvrige betjente og aktivister klarede den fælles opgave til UG, professionelt og med et godt humør, der lover godt for det videre samarbejde. Aktivisterne fik lov til at gå efter at politiet havde registreret navn og adresse.
Bagefter besluttede de 30 aktivister at afslutte denne del af kampen mod motorvejsbyggeriet – men vedtog også, at det blot var en kort pause inden næste aktion.

Efterspil

Politiet har efterfølgende oplyst, at der ikke vil blive uddelt bøder. Også Vejdirektoratet frafalder alle truslerne om erstatningsansvar. Dette var en glædelig overraskelse, men det store fremmøde af aktivister var sket på trods af truslerne og med fuld bevidsthed om, at det kunne være blevet en dyr protest.
 
De næste byggearbejder er en række andre motorvejsbroer. Jyder Mod Overflødige Motorveje mødtes til Stormøde i Silkeborg den 18. juni 2000 og besluttede at holde øje med disse byggeplaner og forberede kampen mod dem. Humøret er højt oven på den første vellykkede blokade – og nye og anderledes aktioner er på vej!

Motorveje uden opbakning

Hvem orker dog at stå ved sine holdninger i dag?
Jyder Mod Overflødige Motorveje fik vist, at der fortsat er folk der tør.

Af Tom Vilmer Paamand – juni 2000

Hans Kargaard Thomsen fra motorvejspartiet Venstre kalder den lange aktion for ?manglende folkelig opbakning?. Han kunne med samme klodsede argumentation kikke hen på amtsrådets tomme tilhørerpladser – og se manglende tilslutning til sit eget arbejde der.
De fleste har holdninger til hvad der foregår omkring dem, men de færreste sætter handling bag ordene. Vi er som danskere pænt opdraget til ikke blande os, ikke mindst når handlingen som her kræver “civil ulydighed”.
Hvor mange har mulighed for at gå i fængsel for deres holdninger, uden at det kunne få fatale konsekvenser for arbejde og privatliv? Hvor mange kan overhovedet finde tid i en presset hverdag med familie og arbejde?
Den lille flok aktivister, som Hans Kargaard Thomsen håner i sit læserbrev, stod op klokken fem om morgenen i ugevis for at stå på en kold mark i støvregn – fordi Hans Kargaard Thomsen og kumpaners motorvejsplaner skal bremses.
Aktivisternes fredelige protest blev mødt med trusler om bøder, erstatninger og plettet straffeattest, samt nærkontakt med kampklædt politi og en tur i brummen. For hovedparten af de fremmødte var dette den eneste gang i deres liv, hvor de har brudt loven. Nogle enkelte havde været i blokader før, men de fleste har som pæne borgere hidtil fulgt reglerne.

Når en skiftende gruppe af frivillige hver morgen fastholdt blokaden mod byggeriet af motorvejen, er det fordi alle andre muligheder var forsøgt og udtømt i en årelang kamp mod Hans Kargaard Thomsen og de øvrige fra det politiske flertal.
Men Århus-Herning motorvejen strider mod regeringens ønsker om at begrænse den individuelle trafik og luftforureningen. Den blev besluttet i en snæver kreds af borgmestre og trafikpolitikere uden en reel demokratisk debat. Den planlagte motorvej er overflødig og kunne erstattes med en forbedring af den eksisterende vej.
Jyder Mod Overflødige Motorveje kræver derfor motorvejsprojektet stoppet. I stedet bør man undersøge mulighederne i en forbedring af den eksisterende vej og en ny nærbane.
Trafikløsningen med en ny motorvej vil bringe bilisterne 13 minutter hurtigere til Herning. Under halvdelen af landets husstande har bil – det er på tide at planlægge ud fra denne virkelighed!

Der findes en klogere vej – end motorveje!!!

Af Chr. Juhl den 14. juni 2000

2 uger
40 kvinder og mænd – børn og gamle
tidligt op – før betjentene og byggefolkene

2 uger har vi skubbet deres planer
– uden vold
– uden konfrontationer
– civile ulydige
– stærkere sammenhold
– rigere af de nye diskussioner og erfaringer

Samlet i gang
samlet en pause
samlet igen
– når maskinerne gør klar til den næste bro

Bedre forberedt til næste livtag
Med en tåbelig trafikpolitik
hvor overflødige motorveje tæller mere
end nyttige nærbaner og kollektiv trafik

Næste gang endnu flere
og endnu flere
og til sidst så mange
at den overflødige er stoppet
en gang for alle

I fagforeningen har vi i mere end 100 år
lavet fysiske blokader
ofte snedige og morsomme
ofte med succes

Nogle gange med konfrontation og politihunde
uden stor succes og opbakning

For 20 år siden var fysiske blokader lovlige
faglige kampskridt – udfra princippet:
hvis vi alene i kraft af vores antal
I kraft af opbakningen – solidariteten
kunne forhindre trafikken
ud og ind af virksomheden
var det lovligt
Så fik vi blokadecirkulæret
vedtaget under en socialdemokratisk regering
– den fysiske blokade blev kriminaliseret

Kære Jyder Mod Overflødige Motorveje
I har genoptaget en gammel tradition
og brugt den civile ulydighed med kløgt
Den skal vi udvikle – denne gang mod motorvejene
– og hvem ved
næste gang måske i en faglig konflikt

Hvad står vi her egentlig for
40 mennesker – på skift
i 2 uger foran en byggeplads
hvor en å skal tilbage i det oprindelige løb ??
Ingen tvivl – dette projekt alene pynter.

Men –
Forestil jer
den 110 meter lange bro
der er planlagt til at gå henover
hvor vi står lige nu

Forestil jer de mange tons jern og beton
de mange lastbilfulde at asfalt
der skal køres til
hvis planen skal føres ud i livet

Tænk på de mange nye biler, der kan køre
og forurene
Hver med en person ved rattet
– som regel en mand
på vej til arbejde eller hjem igen

De fleste kunne mageligt sidde
i nærbanen og nyde udsigten,
læse en bog eller en avis
eller en kop kaffe
Og nyde tanken om
at transporten tager hensyn til
miljøet og sikkerheden
Nyde at skinnerne baner vejen
for vore børn og deres børns muligheder

Men vennerne i fagforeningen siger:
Motorvej giver SIDs medlemmer
nye arbejdspladser
bedre arbejdsforhold
– i hvert fald for chaufførerne
der slipper for køerne og morgentrafikken
så de kan nå at køre endnu flere kilometer
på en arbejdsdag.

Motorvej og store broer giver
mange arbejdspladser
mens de bliver bygget
– i hvert fald til bygge-folkene

Til det er der at sige:
nærbaner og kollektiv trafik
giver også mange arbejdspladser
Både når der skal bygges
og når der skal transporteres
Vel sagtens endnu flere
end motorvejene !!!

Jeg drømmer ikke om grusvejene og hestevognene
og Morten Kochs landsby-romantik
– tværtimod

Jeg drømmer om en trafikpolitik
hvor godset igen er på skinner
på de mange kilometer jernbane
Der om natten ligger og venter
på de lange vogntog
trukket af store miljøvenlige lokomotiver
Hvor passagererne nyder turen gennem landskabet
og genoplever H C Andersens ord
At rejse er at leve
I toget med god service og personale med ordentlige arbejdsforhold

Og hvor der på vejene er plads til de biler
der skal frem
– ambulancerne
– postbilerne
– lastvognene til nærgodset
– og folk på vej til arbejde
– i delebiler eller i det mindste flere i hver bil

Jeg drømmer om dagene
hvor vi har lidt mere tid
lidt mindre stress
og tænker lidt mere over
hvor vi vil hen

Hvis vi fortsætter
som vi har begyndt
sammen med endnu flere
har de første 2 uger ikke været forgæves
men tværtimod starten på den drøm

Med Carl Scharnbergs ord:
Det nye sker, når du, der er tiltænkt tilskuerens rolle
begynder at blande sig.

Det har vi sammen vist.

Men?.
Der er stadig mange, der er tiltænkt tilskuerens rolle
– og som er blevet i tilskuerens rolle
Sammen med dem kan vi få endnu mere til at ske.

Det handler vores næste skridt om.

Ulydighed nytter!

Græsrødder stoppede atomkraften i Danmark. Nu lægger folk sig foran gravemaskiner for at stoppe motorvejenes uhæmmede vækst.

Af Tom Vilmer Paamand 21/5-2000

Danmark fik aldrig atomkraft, selv om det var besluttet, miljøundersøgt og planlagt – for folk stillede sig i vejen. Men vækst-fanatikerne fortsatte, nu med at plastre landet til med motorvejenes langstrakte ørken.
I ugevis satte vi os så fredeligt og blokerede for byggeriet af en ny motorvej mellem Århus og Herning. Op klokken fem hver dag for at bremse borgmester-drømme om tyk asfalt, der kan spare bilister for hele 13 minutters kørsel på den lange tur mellem Århus og Herning.

Kampen fortsætter

“I kan da ikke for alvor tro, at I kan ændre noget på den sindssyge måde?”, var en sædvanlig kommentar fra forbipasserende, journalister og selv venner. På dag nummer 15 blev aktivisterne pænt fjernet af politiet, og gravemaskinerne kunne sætte i gang, mandsopdækket mod de fredelige demonstranter af kampklædt politi.
Vi beslutter at holde en kort pause og fortsætte kampen et nyt sted langs den planlagte motorvej. De to uger på den mudrede byggeplads var ikke spildte kræfter, for blokaden bragte synspunkterne frem i pressen. Magthaverne blev igen konfronteret med de mange spørgsmål, de helst så begravet dybest nede i velmenende rapporter. Kampen fortsætter!

To år i et træ

Også i USA er der aktivister, der virkelig vil gøre noget for miljøet. En ung pige blev ked af det, da hun hørte om de voldsomme fældninger af århundrede år gamle kæmpetræer. Hun bandt sin egen skæbne til træet helt bogstaveligt, ved at klatre til tops i et truet redwood-træ.
Hun indrettede en mikroskopisk bolig i mellem træets beskyttende grene – og nægtede at kravle ned, før træet var reddet. Først to år senere kunne hun kravle ned igen. En aftale med skovejeren sikrede hendes træs fremtid sammen med mange af dets venner.

Tyve år for fjeldet

Beboerne højt oppe i Sverige, omkring Kynnefjäll i Norra Bohuslän, fik for tyve år siden at vide, at deres fjeld skulle være lagerplads for atom-affald. De lokale folk satte sig omgående og uden større overvejelse ned på vejen foran anlægsmaskinerne.
Myndighederne mente, at demonstranterne nok hurtigt ville blive trætte – men den frivillige overvågning fortsatte med skiftehold 24 timer i døgnet år efter år. I februar i år, tyve vagtsomme år senere, kunne demonstranterne rejse sig igen, da de endelig fik officiel besked om, at planerne er aflyst.

De svages våben

Metoden hedder Civil Ulydighed og grundlaget er fredelige midler og åben dialog. Danmark kan fremvise et stolt eksempel fra 2. Verdenskrig, kendt som Folkestrejken. De tyske soldater kendte alt til forsvar mod militære angreb – men var totalt uforberedte på et folk, der i fællesskab pludselig nægtede at adlyde.
Civil Ulydighed er en sidste mulighed, når en formelt demokratisk proces er blevet anvendt til at tromle en flertalsbeslutning ned over et forsvarsløst mindretal. Danske politikere glæder sig i dag over, at naive aktivister nedkæmpede atomkraft og gav Danmark førsteplads på verdensmarkedet for vindmøller.

Bliv ulydige!

Andre vilde planer om uhæmmet vækst fortsætter, mens kloden klynker. Miljøministeren fremlægger skiftevis forskrækkede planer om begrænsninger – og nye tilladelser til gigantcentre, der igen kræver mere overflødig transport, fråds og forbrug for at hænge sammen.
At sætte sig ned på jorden og nægte at rejse sig, før vi har fået vores vilje – er en umådelig barnlig handling. Når nu “almenvældet”, “det fælles bedste” og ikke mindst “øvrigheden” har besluttet sig – har vi små borgere vel blot at falde til patten…
Men de nævnte eksempler viser, at det ER muligt at korrigere kursen på samfundets tunge skude. Og skal den rettes bare lidt op, er der brug for langt mere ulydighed.

Cykler mod motorveje

EU og trafikken

Af Svend Vestergaard Jensen

Udbygningen af den trafikale infrastruktur er noget, EU prioriterer højt. Men det var hverken de nationale parlamenter eller Europa-parlamentet, der efter debatter og afstemninger vedtog et samlet europæisk trafiknet. I det “Transeuropæiske Net”, TEN, som er omtalt i Maastricht-traktaten, og som er nærmere beskrevet i en række dokumenter fra Kommissionen, går en stor del af pengene til nye motorveje. 12.000 kilometer motorvej er planen frem til 2002. Der satses derudover nu på udbygning af motorvejsnettet til Østeuropa for at generobre markederne der.
Øresundsbroen indgår i TEN, som en af de højest prioriterede. For nylig fik dette broprojekt bevilget et stort favorabelt lån fra EU.
Motorvejsplanerne er besluttet et ganske andet sted, nemlig i storkapitalens fora. Ikke mindst i “European Roundtable”, der gennem lobbyarbejde får EU til at vedtage sine projekter.
European Roundtable, som hverken er valgt eller kontrolleret af nogen, udarbejdede i midten af 80’erne en rappot, “Missing Links”, om trafik-infrastrukturen. Rapporten konkluderede, at udbygning af infrastruktren er første forudsætning for det Indre Marked. Gruppen består blandt andre af Fiat, Volvo, Daimler-Benz, Siemens, MAN, Shell, BP og Pirelli. Disse forbindelseskæder skal bygges, så naturen kan tilpasse sig den frie vareudveksling.

Projekterne har det til fælles, at de ødelægger naturen og lokalsamfundene, fremmer biltrafikken, centraliseringen og kapitalkoncentrationen. Og fælles er hele ideen om ekstrem arbejdsdeling og “just-in-time”-trafikken, som er baseret på, at virksomhederne reducerer deres lagre og dermed udgifterne. I stedet befinder disse lagre sig på vejene, i togene og i store havne – betalt af skatteyderne. Det er princippet om privatisering af profitterne og samfundsovertagelse af udgiftene.
Scandinavian Link er en del af “missing links”. Målet med Scan-Link er at lænke Norden fast til det Indre Marked med beton og asfalt.
Som den britiske trafikforsker John Whitelegg har sagt det: “En beslutning om en motorvej fører i hvert fald til én ting: behov for en beslutning om en motorvej til.” Flere veje til endnu flere personbiler og lastbiler. Det er skruen uden ende. Og det betyder mere forurening, mere CO2-udslip, død og lemlæstelse på vejene. 70.000 mennesker mister hvert år livet på Europas veje, millioner lemlæstes.
I stedet for denne udvikling må vi sætte miljøet i højsædet – også på transportområdet.

Holdbar langtidsplanlægning skal blandt andet indeholde:

  • godstransport med jernbane og skib
  • et fintmasket jernbanene
  • bytransport med sporvogne og busser
  • indkøbs- og forsyningsmuligheder i nærområdet.

Der skal både nationalt og på EU-plan træffes andre og nye beslutninger. Vi ønsker:

  • god og billig kollektiv transport
  • åbne og demokratiske beslutninger
  • trafikpolitik på sociale og miljømæssige betingelser.

Civil ulydighed mod motorvejen

Intet har ændret vores byer og vores landskab så dramatisk som privatbilismen.

Af Søren Kirk Christiansen, Bente Fuglsbjerg, Svend Vestergaard Jensen og Julie Albeck.

Intet har ændret vores byer og vores landskab så dramatisk som privatbilismen. Bilismen har skabt udstrakte sovebyer, smagløse indkøbscentre og enorme vejanlæg omkring vores byer. Bilerne fylder og dominerer byernes gaderum så totalt, at vi ikke tør sende ungerne af sted på cykel til skole. I stedet vælger vi at hente og bringe børnene i bil.
Den sundhedstruende støj- og luftforurening er blevet et beklageligt levevilkår.
I landdistrikterne har bilismen undergravet både indkøbsmuligheder og småerhverv. Landsbyerne er blevet tømt for indhold, fordi bilen gør det muligt at foretage indkøbene i de store byers lavprisvarehuse.
Bilismens enorme samfundsændringer betyder, at både mennesker og fragt bliver transporteret over stadigt større afstande. Danskerne bruger i dag dobbelt så lang tid på at transportere sig på arbejde, som for 30 år siden.

De sidste 30-40 år har politikere og planlæggere forsøgt at løse trafikkens problemer ved at udbygge vejnettet. Vi har fået et førsteklasses motorvejsnet, der i dag gør det muligt at køre på motorvej fra Aalborg til grænsen og fra Esbjerg til København. Danmark har i dag det største motorvejsnet i forhold til indbyggertal i Europa.
Sandheden om motorveje er imidlertid, at de ikke løser de trafikale problemer. De er med til at øge problemernes omfang. Med motorveje gøres det attraktivt med lange transportveje til og fra arbejde. Erhvervslivet tilskyndes til at centralisere produktion og distribution. Dermed øges behovet for transport, der igen øger presset på politikerne for at bygge nye motorveje.
Centraliseringen er bilismens trofaste følgesvend. Hvor vi før havde over 1600 mejerier i Danmark, har vi i dag kun 18 centrale mejerier, der fremstiller konsummælk.
Nu fragtes al mælken i lastbiler den lange vej ind fra landdistrikterne, hvorefter den igen med lastbil skal fragtes ud i butikkerne landet over.
En uintelligent og skadelig trafik udtænkt for at mindske mejeriselskabets omkostninger.
Forbrugerne får til gengæld længere og længere mellem butikkerne – de butikker, hvor vi kan vælge mellem standardiserede og ensformige industrialiserede fødevarer uden lokal eller historisk forankring.
Den amerikanske bilfabrikant Henry Ford havde ret, da han sagde ?For hver god vej der bygges, vil flere biler blive taget i brug, og jo flere biler der kommer, jo stærkere bliver kravet om nye og bedre veje?. Det er skruen uden ende, og hvis vi ikke siger stop, vil den blinde asfaltering af landet fortsætte.
I Jyder Mod Overflødige Motorveje har vi indset, at skal denne skæve udvikling vendes, må og skal der sættes en stopper for mere motorvejsbyggeri i Danmark.
Derfor vil vi igangsætte en civil ulydighedskampagne mod planerne om at bygge en motorvej mellem Århus og Herning.

Med en færdigbygget motorvej mellem Århus og Herning vil en bilist spare 13 minutters kørsel i forhold til den nuværende vejstrækning. På denne baggrund vil politikerne i fuld alvor tvære en motorvej gennem nogle af vores smukkeste naturområder. De vil tvangsforflytte mennesker fra gårde og huse, og gøre livet surt for andre, som skal leve med støjen og luftforureningen fra motorvejen.
Jyder Mod Overflødige Motorveje har siden 1993 bekæmpet disse planer og henvist til, at man i stedet burde undersøge en nærbaneløsning mellem Århus, Silkeborg og Herning.
Nærbanen har den åbenlyse fordel, at den kan transportere alle mennesker – både bilejere og mennesker uden bil. Bilejerne giver ofte udtryk for, at de udgør det store flertal i befolkningen. Det forholder sig imidlertid omvendt. Kun 47 pct. af landets husstande er bilejere. Flertallet uden bil får ingen nytte af en motorvej, mens en nærbane som sagt kan bruges af alle – også bilejerne.
Civil ulydigheds kampagnen vil i første omgang bestå i, at vi er så mange som muligt, der skriver os på en liste for at give udtryk for, at ordensmagten må lade os fjerne, hvis politikerne igangsætter motorvejsplanen. Vi har intet ønske om at slås med politiet, og vi vil derfor grundigt informere politiet om vores aktiviteter, der helt og holdent er fredelige og ikke-voldelige. Det er ikke politiet, men politikerne der har et ansvar i denne sag.
Vi vil fortsætte vore kampagne indtil vi har fået opfyldt vores mål. Byggestarten på Århus-Herning motorvejen udsættes indtil man grundigt har undersøgt det langt billigere, mere miljøvenlige og mere demokratiske alternativ: En nærbaneløsning mellem Århus, Silkeborg og Herning samt en forbedring af den eksisterende vej, hvor det er nødvendigt.