Sig det med blomster

Pressemeddelelse

Omtalt i Aarhus Stiftstidende 7. april 2009 under titlen: “Mysteriet om 10.000 krokus er opklaret”

Molbomotorvejens krydsning med jernbanen

Det er vist efterhånden en velkendt sag, at Klodens tilstand lider alvorligt med fare for kollaps pga. især den vestlige verdens forbrænding af store mængder fossilt brændstof med deraf følgende CO2-udledning, som bidrager til forøgelse af drivhuseffekten. Det er i dag erkendt af politikere både herhjemme, i EU og efterhånden sågar også i USA.
I 1992 bandt Danmark sig gennem underskrivelse af Kyoto-aftalen til inden udgangen af 2012 at reducere CO2-udledningen med 21 % i forhold til 1990-niveau. På mange områder er der sket en vis reduktion, men på trafikområdet er CO2-udledningen steget fra 12 mio. ton til 16 mio. ton., svarende til ca. 30 % af den samlede CO2-udledning, som derved forbliver status quo.

Udledningen af CO2 fra selve vejtransporten udgør ca. 75 % af transportområdet

Bilparken her i landet er de senere år steget med ca. 60.000 biler om året og forventes fordoblet i løbet af 25 år. Vi har samtidig forøget vores transportafstand, så hver dansker dagligt bevæger sig 35 km, heraf 75 % i bil. Den forøgede pendlingsafstand er blandt andet en følge af motorvejnettets udbygning. Det bekræftes af adskillige trafikforskere.

Danmark har Europarekord i km motorvej pr indbygger!

Fra 1980 til 2007 er motorvejsnettet udvidet fra 464km til 1056 km. I perioden 2002-2006 øgede regeringen investeringerne i vejnettet fra 3 til 9 mia. kr. pr år. I samme periode faldt investeringerne i jernbanenettet fra 1,5 til under 1 mia. kr. pr år.
1 person der transporterer sig 1 km i bil (personkm) udleder fra 120 – 250 g CO2. 1 person der transporterer sig 1 km i tog udleder 14 g CO2 ved fuld belægning og 28 g CO2 ved halv belægning.

Er det så underligt at vi har voldsomme miljøproblemer?

Det kan ændres hvis man vil. Det kræver dog markante investeringer og udvikling i kollektiv transport.
Jyder Mod overflødige Motorveje har ved denne krokus-aktion sat fokus på problemet. Fænomenet kan ses nord for Århus, der hvor Grenå-banen krydser den nyanlagte motorvej mod Djursland (Egå Engsø).

Ellen Odgaard
Jyder Mod Overflødige Motorveje